www.lokals.pl

Przetarg nieograniczony ustny w dniu 21.11.2014 r. na nieruchomość gminną tj. działkę geodezyjną o numerze 191/10 położoną w Starowej Górze

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji wskazanych zadań  publicznych w roku 2014

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2014 roku

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013".


  

Realizacja zadania:

"BUDOWA KANALIZACJI PODCIŚNIENIOWEJ WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI W UL. GRANICZNEJ I TOPOLOWEJ W STAROWEJ GÓRZE"

Została zrealizowana przez Gminę Rzgów z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


  

Realizacja zadania:

"„Budowa wodociągu we wsi Kalino - Morgi etap 2014”"

Została zrealizowana przez Gminę Rzgów z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


  

Realizacja zadania:

"„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Ks. Załuski w Rzgowie”"

Została zrealizowana przez Gminę Rzgów z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi