Raport o stanie Gminy Rzgów za 2020r.

Rzgów, dn. 27 kwietnia 2021 r.RM.0004.7.2021
 

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY RZGÓW ZA ROK 2020
 Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) Burmistrz Rzgowa przedstawia Radzie Miejskiej w Rzgowie Raport o stanie Gminy Rzgów za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Rzgów za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzgowie.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Rzgów za rok 2020 odbędzie się 26 maja 2021 r. (środa), w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 maja 2021 r. (wtorek), do godziny 17.00 w pok. 24 Urzędu Miejskiego w Rzgowie przy Pl. 500-lecia 22.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie (pok. 21) oraz w Biurze obsługi Rady Miejskiej (pok. 24).
 PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W RZGOWIE
/-/ RADOSŁAW PEŁKA
 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 ze zm.) informujemy, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu składanym przez mieszkańca wyrażającego wolę zabrania głosu podczas debaty nad Raportem o stanie Gminy Rzgów za 2020 rok odbywającej się podczas sesji Rady Miejskiej - jest Urząd Miejski w Rzgowie reprezentowany przez Burmistrza Rzgowa (Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów). Więcej informacji na stronie www.rzgow.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie - zakładka Ochrona Danych Osobowych.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z art. 28 aa ust. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) w celu zgłoszenia przez mieszkańca woli zabrania głosu podczas debaty nad Raportem o stanie Gminy Rzgów za 2020 rok odbywającej się podczas sesji Rady Miejskiej.

3.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, na podstawie umów zawartych z Administratorem.

4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie archiwizowane przez okres wynikający z przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, a w przypadkach wynikających z przepisów prawa prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).

8.Administrator nie będzie w sposób zautomatyzowany przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

9. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem mail odo@rzgow.pl.
 

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=