Budżet
Gminy Rzgów
2020
wydatki:

70 580 377,71 zł

dochody:

81 369 663,65 zł

nadwyżka:

10 789 285,94 zł

Dochody w ostatnich latach

PIT / CIT

Udział udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) czyli tzw. dochodach wspólnych stanowi istotna grupę źródeł dochodów podatkowych gminy Rzgów. Kwoty środków finansowych z udziałów w podatkach otrzymują te jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których podatnik zamieszkuje (PIT),
a podmiot gospodarczy posiada siedzibę (CIT).

Konkluzja: Wielkość dochodów mieszkańców rzutuje więc na poziom uzyskiwanych wpływów z tego tytułu przez jednostki samorządu terytorialnego. Wszelkie zmiany w zakresie zarówno zasobności ludności, jak i liczby mieszkańców, a także przyciąganie inwestorów prywatnych, wpływają na dochody budżetowe Gminy.

Wydatki w ostatnich latach

Wydatki 2020

Wydatki inwestycyjne 2020

Największe inwestycje 2020