Budżet Gminy Rzgów
2021
wydatki:

73 510 022,79 zł


wykonanie: 90,62% planu rocznego

dochody:

84 926 039,54 zł


wykonanie: 110,25% planu rocznego

nadwyżka:

11 416 016,75 zł

Dochody w ostatnich latach

PIT / CIT

Udział udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) czyli tzw. dochodach wspólnych stanowi istotna grupę źródeł dochodów podatkowych gminy Rzgów. Kwoty środków finansowych z udziałów w podatkach otrzymują te jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których podatnik zamieszkuje (PIT),
a podmiot gospodarczy posiada siedzibę (CIT).

Konkluzja: Wielkość dochodów mieszkańców rzutuje więc na poziom uzyskiwanych wpływów z tego tytułu przez jednostki samorządu terytorialnego. Wszelkie zmiany w zakresie zarówno zasobności ludności, jak i liczby mieszkańców, a także przyciąganie inwestorów prywatnych, wpływają na dochody budżetowe Gminy.

Wydatki w ostatnich latach

Wydatki 2021

Realizacja funduszu sołeckiego

Sołectwo Główne założenia Plan (w zł) Wykonanie (w zł)
Guzew- Babichy Wybudowanie dużej altany przy stawie w Guzewie oraz wybudowanie małej altanki i zagospodarowanie terenu przy lesie na działce nr 364/6 w Guzewie 38 177,70 31 985,42
Bronisin Dworski Budowa placu zabaw w Bronisinie Dworskim 29 616 ,25 29 616,25
Czyżeminek Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy, zakup grilla, integracja i promocja sołectwa Czyżeminek 31 772,47 30 324,93
Grodzisko-Konstantyna Impreza integracyjna, doposażenie placu zabaw w sołectwie, projekt oświetlenia na ul. Granitowej w Konstantynie 53 905,39 53 800,80
Gospodarz Organizacja imprez w sołectwie Gospodarz, powiększenie placu manewrowego oraz doposażenie samochodu bojowego 40 270,49 40 104,19
Huta Wiskicka –Tadzin Modernizacja świetlicy z dobudową zaplecza magazynowego w Hucie Wiskickiej 26 825,86 25 409,00
Kalinko Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych oraz zakup lamp 42 997,47 42 964,68
Kalino Dotacja na prace konserwatorskie 35 260,46 35 260,46
Prawda Utwardzenie skweru 28 601,56 28 601,56
Romanów Doposażenie placu zabaw i siłowni 25 684,33 25 675,60
Stara Gadka Zagospodarowanie boiska oraz modernizacja strażnicy 61 452,14 60 876,00
Starowa Góra Zakup lamp, monitoring, budowa altan, zakup urządzenia nagłaśniającego 63 418,10 60 315,41
Rzgów II Dotacja na prace konserwatorskie oraz instalacja zdroju wodnego 63 418,10 63 393,80
Rzgów I Dotacja na prace konserwatorskie 63 418,10 63 418,10
razem: 604 818,42 591 746,20

Wydatki inwestycyjne 2021

Największe inwestycje 2021