Budżet Gminy Rzgów
2022
wydatki:

87 356 310,77 zł


wykonanie: 89,20% planu rocznego

dochody:

90 384 754,83 zł


wykonanie: 97,83% planu rocznego

nadwyżka:

3 028 444,06 zł

Dochody w ostatnich latach

PIT / CIT

Udział udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) czyli tzw. dochodach wspólnych stanowi istotna grupę źródeł dochodów podatkowych gminy Rzgów. Kwoty środków finansowych z udziałów w podatkach otrzymują te jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których podatnik zamieszkuje (PIT),
a podmiot gospodarczy posiada siedzibę (CIT).

Konkluzja: Wielkość dochodów mieszkańców rzutuje więc na poziom uzyskiwanych wpływów z tego tytułu przez jednostki samorządu terytorialnego. Wszelkie zmiany w zakresie zarówno zasobności ludności, jak i liczby mieszkańców, a także przyciąganie inwestorów prywatnych, wpływają na dochody budżetowe Gminy.

Wydatki w ostatnich latach

Wydatki 2022

Realizacja funduszu sołeckiego

Sołectwo Główne założenia Plan (w zł) Wykonanie (w zł)
Guzew- Babichy Projekt przebudowy drogi w miejscowości Babichy
Doposażenie Sali OSP w Guzewie
Doposażenie kuchni w OSP Guzew
13 530,00
16 470,00
12 315,46
13 530,00
16 469,32
12 303,07
Bronisin Dworski Doposażenie placu zabaw 33 546,14 33 324,00
Czyżeminek Integracja i promocja sołectwa Czyżeminek
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy
3 381,31
31 000,00
3 380,48
27 608,87
Grodzisko-Konstantyna Impreza integracyjna dla dzieci i dorosłych
Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisko-Konstantyna
5 879,74
53 000,00
5 879,74
52 991,89
Gospodarz Zakup kijków Nordic Walking dla mieszkańców sołectwa Gospodarz
Organizacja imprez dla dzieci w sołectwie Gospodarz
Postawienie budynku gospodarczego na terenie świetlicy wiejskiej w Gospodarzu, zakup narzędzi ogrodniczych, dosadzenie drzew i roślin, doposażenie świetlicy
2 000,00
5 029,78
38 000,00
2 000,00
5 027,50
38 000,00
Huta Wiskicka –Tadzin Doposażenie kuchni świetlicy oraz modernizacja sali w Hucie Wiskickiej
Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów
14 439,87
15 000,00
14 439,06
15 000,00
Kalinko Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego (Pożarniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinku 48 300,87 48 000,01
Kalino Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów 39 253,16 39 253,16
Prawda Zakup klimatyzatora
Wydatki bieżące na gotowość bojową OSP w Prawdzie z przeznaczeniem na zakup energii
Dofinansowanie do zakupu nożyc dla OSP
8 110,22
3 000,00
20 000,00
8 110,22
0,00
20 000,00
Romanów Spotkanie integracyjne dla mieszkańców Romanowa
Dokończenie i wyposażenie budowanego obiektu zaplecza kuchennego w Sali OSP
3 465,50
25 000,00
3 465,50
0,00
Stara Gadka Zagospodarowanie terenu przy świetlicy ul. Czartoryskiego 68 066,65 57 750,00
Starowa Góra Dzień Dziecka
Warsztaty integracyjne dla dzieci
Zakup sprzętu dla OSP
Doposażenie placów zabaw w tyrolkę
Doposażenie placów zabaw przy ul. Wójtowskiej i ul. Centralnej
Doposażenie placu zabaw (ul. Centralna 11)
Wyposażenie kuchni
5 000,00
5 000,00
3 500,00
11 685,00
22 500,00
6 912,80
15 000,00
4 558,19
5 000,00
3 500,00
11 685,00
20 196,47
6 912,80
15 000,00
Rzgów II Zamykana wiata na kontenery z odpadami wraz z utwardzeniem terenu, doposażenie placu zabaw
Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów
29 597,80
40 000,00
0,00
40 000,00
Rzgów I Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Rzgowie
Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów
34 597,80
35 000,00
34 597,80
35 000,00
razem: 667 582,10 592 983,08

Wydatki inwestycyjne 2022

Największe inwestycje 2022