Do 30 czerwca można składać propozycje do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego

Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego 2018 to nowa propozycja, której celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania o przeznaczeniu części jego budżetu na wybrane przez nich zadania. W ten sposób ich mieszkańcy w większym stopniu angażują się w realizację zadań gmin i zdecydowanie bardziej utożsamiają się z dokonywanymi zmianami w swoim otoczeniu. Tę ideę urząd marszałkowski chce przenieść na samorząd wojewódzki. W strategii rozwoju województwa łódzkiego, w ramach głównych wyzwań rozwojowych zapisano m.in. tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego i poczucia tożsamości regionalnej, wzmacniającego integrację wewnętrzną województwa. Temu między innymi będzie służyć realizacja budżetu obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego, na który przeznaczono 5 mln zł.
Na co można uzyskać dofinansowanie? Realizowane będą projekty społeczne, prozdrowotne, kulturalne, edukacyjne oraz sportowe, turystyczne lub ekologiczne. Oczywiście możliwe są również projekty inwestycyjne ale trzeba pamiętać, że będą musiały być wykonane na majątku województwa łódzkiego, a ich szacunkowa wartość nie będzie mogła być niższa niż 10 tys. zł, ani wyższa niż 300 tys. zł. Może to być każda inicjatywa obywatelska o charakterze ponadlokalnym, która mieści się w granicach zadań i kompetencji samorządu województwa.
Budżet obywatelski będzie prowadzony odrębnie dla 5 subregionów. Proponowane projekty do realizacji będą mogli zgłaszać mieszkańcy województwa zamieszkali na terenie subregionu, do którego projekt zgłoszono. Do tej propozycji zgłaszający zobowiązany jest dołączyć listę poparcia, podpisaną przez co najmniej 50 mieszkańców danego subregionu. Zgłoszenie propozycji zadania będzie można przesłać drogą elektroniczną lub pocztową, albo osobiście złożyć w Urzędzie Marszałkowskim.
Projekty, które spełniać będą kryteria określone w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców województwa.
Całą stroną organizacyjną i finansową realizacji wyłonionych w głosowaniu projektów zajmie się Urząd Marszałkowski WŁ.
Wszystkie informacje oraz wymagane formularze dostępne są na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego http://bo.lodzkie.pl/#wydarzenia

Spotkanie informacyjne dla powiatu łódzkiego wschodniego odbędzie w Koluszkach 21.06.2017 r.,  w godzinach 16:00-18:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul.11 Listopada 65, mała sala konferencyjna nr 112, I piętro.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=