Rusza program dla aktywnych w gminie Rzgów - edycja 2020

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz wsparcie rozwoju młodych NGO. Typy wspieranych w 2020 roku projektów powinny obejmować min. wydarzenia realizowane na rzecz gminy Rzgów i jej mieszkańców czy projekty wzmacniające rozwój młodych organizacji pozarządowych z terenu gminy Rzgów.
W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać inicjatywy podejmowane przez:
a. Grupy nieformalne/samopomocowe tj. zespoły osób wspólnie realizujące
lub chcące zrealizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Grupa taka może otrzymać wsparcie na realizowane przedsięwzięcie, o ile mieści się ono w sferze zadań publicznych określonych
w art. 4 UoDPPioW i będzie odbywało się na terenie gminy Rzgów a jego adresatami będą mieszkańcy gminy. Grupa musi liczyć nie mniej niż 3 osoby pełnoletnie. Grupa nieformalna może złożyć wniosek za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które pełnić będą rolę organizacji wspierającej – Patrona użyczającego osobowości prawnej.
b. Organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
c. Młode organizacje pozarządowe - organizacja pozarządowa i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zarejestrowane do 30 miesięcy i mniej przed dniem składania wniosku i o przychodzie za rok 2019 nie większym niż 25 000 zł
W konkursie mogą wziąć udział te ww organizacje i grupy, które mają siedzibę na terenie gminy Rzgów lub planują prowadzić działania na rzecz jej mieszkańców.
Kwota mikrograntu:
• od 2 000 zł do 4 000 zł (na projekty grup nieformalnych/samopomocowych i organizacji pozarządowych)
• od 2 000 zł do 5 000 zł  (na wzmocnienie i rozwój młodej organizacji)
Ogłoszenie o naborze projektów jest publikowane na stronie Urzędu Gminy Rzgów
oraz na stronie internetowej Operatora www.opus.org.pl. Ponadto Operator może równocześnie opublikować ogłoszenie o naborze projektów w Internecie, lokalnej prasie lub innych wybranych mediach lokalnych.
Projekty wstępne składane są w wyłącznie w generatorze znajdującym się
na stronie Operatora: opus.org.pl, w zakładce Konkursy: Gmina Rzgów.
Termin składania projektów od 02.03.2020 - 31.03.2020. Formularze wniosków wstępnych,  które wpłyną po terminie naboru wniosków nie będą rozpatrywane.
Okres realizacji projektów powinien zawierać się w okresie od 01.05.2020 r. do 15.11.2020 r.
Więcej pod adresem strony internetowej: https://opus.org.pl/mikrogranty-rzgow-2020-21930

Do pobrania

(pdf) 0.37mb Pobierz
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=