Ewidencja prowadzona na podstawie KRS

Wykaz organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie gminy Rzgów, odpowiadający aktualnemu Rejestrowi stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji.

 

L.p.

Oznaczenie rodzaju organizacji

Nazwa

Adres

Cel działania

1.

Fundacja

Fundacja Agnieszki Ptak  - „Skrzydła Dzieciom”

Rzgów, ul. Stefana Żeromskiego 6, 95-030 Rzgów

 

Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnych działań w zakresie wspomagania i zapewnienia równych szans w rozwoju dzieci i młodzieży, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, ochrony zdrowia, przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych oraz organizowania i wspomagania inicjatyw o charakterze edukacyjnym i charytatywnym. 

2. Fundacja "Zachować Przyszłość Fundacja Kliniki Gameta" Rzgów, ul. Rudzka 34/36, 95-030 Rzgów 1.Wypracowywanie rozwiązań mających na celu polepszenie jakości życia osób po leczeniu onkologicznym poprzez umożliwienie im posiadania potomstwa,
2. Niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne związane z leczeniem niepłodności lub zachowaniem płodności
3. Upowszechnianie wiedzy o metodach zachowania płodności, rekomendacjach oraz standardach w zachowaniu zdolności prokreacyjnych
4. Upowszechnianie wiedzy o współczesnych metodach diagnostyki i leczenia
5. Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym
6. Działania edukacyjne skierowane do lekarzy w szczególności onkologów, pacjentów ich rodzin
7. Udzielanie pomocy pacjentom dotkniętym chorobą, która zagraża utracie płodności
8. Prowadzenie działań na rzecz równego dostępu do najnowocześniejszych metod zabezpieczenia zdolności prokreacyjnych i leczenia niepłodności
9. Współpraca z instytucjami naukowymi, ośrodkami medycznymi, przedsiębiorcami z branży medycznej, organami administracji publicznej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi i innymi w kraju i zagranicą w zakresie objętym celami fundacji
10. Podnoszenie społecznej świadomości istnienia i problematyki bezdzietności spowodowanej powikłaniami oraz leczeniem chorób nowotworowych
11. Wspierania i prowadzenia innych inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.

 
3. Fundacja Fundacja CYBERSOLAR Starowa Góra, ul. Stefana Batorego 4, 95-030 Rzgów 1.Wspieranie rozwoju i popularyzacja polskiej myśli naukowej w zakresie alternatywnych źródeł energii oraz nowych technologii informatycznych, propagowanie i prowadzenie badań oraz szkoleń w zakresie  czynności wyżej wymienionych
2.Współpraca z dostawcami alternatywnej energii, producentami i dystrybutorami sprzętu informatycznego z programistami oraz propagatorami nowych technologii informatycznych oraz alternatywnych źródeł energii
3.Promowanie i propagowanie wiedzy i idei na temat praktyk związanych z alternatywnymi źródłami energii oraz technologiami IT.

 

 4.

Izba Gospodarcza

Polsko-Chińska Generalna Izba Gospodarcza  Prowincji Guandong

Rzgów, ul. Stefana Żeromskiego 6, 95-030 Rzgów

1. Promocja i wspomaganie rozwoju stosunków  gospodarczych i handlowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Chińską Republiką Ludową, w szczególności z prowincją Guangdong.

2. Ochrona i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie ich działalności gospodarczej, szczególnie wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych, wspieranie ich inicjatyw gospodarczych  i udzielania informacji pomocnych  w prowadzeniu działalności gospodarczej.    

3. Podejmowanie doniosłych spraw przedstawianych  przez międzynarodową izbę gospodarczą Guandong.

4. Wykonywanie innych zadań  zastrzeżonych przepisami prawa dla Izb Gospodarczych.    

5. Stowarzyszenie "Stowarzyszenie Kaprala Wojtka w Rzgowie" Rzgów, ul. Nowa 16A, 95-030 Rzgów 1. Celem działania stowarzyszenia jest dążenie do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju gminy Rzgów, regionu oraz lokalnej społeczności, w tym: pomoc społeczna , pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
a.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym wszechstronne wspieranie osób potrzebujących,
b.Integrację i reintegrację zawodową i społeczną osób zaangażowanych wykluczeniem społecznym i ubóstwem,
c.Upowszechnianie integracji międzypokoleniowej, międzykulturowej i międzynarodowej,
d.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
2.Wspieranie i rozpowszechnianie ochrony środowiska, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ekologii i ochrony zwierząt, w tym:
a.Dbałość o środowisko naturalne i jego bioróżnorodność,
b.Ochrona obszarów i obiektów przyrodniczych,
c.Zwiększenie lesistości,
d.Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska,
e.Promocja odnawialnych Źródeł energii i rozwiązań technicznych w tym zakresie,
f.Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody,
g.Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne aktywizacji do działań służących jego ochronie,
h.Ochrona przed inwestycjami ingerującymi w środowisko,
i.Przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego,
j.Upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.
3.Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, w tym:
a.Promowanie ochrony zdrowia i zdrowego stylu życia, wykorzystującego aktywność indywidualną i grupową, w tym zakresie zdrowego odżywiania, rekreacji, kultury fizycznej,
b.Wspieranie działalności diagnostycznej, leczniczej, rehabilitacyjnej i badawczej,
c.Zwiększenie dostępności oraz standardów leczenia,
d.Wzrost świadomości społecznej na temat chorób,
e.Wspieranie działalności edukacyjnej, oświatowej i informacyjnej chorób cywilizacyjnych,
f.Szerzenie wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod leczenia chorób cywilizacyjnych
4.Przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego, gospodarczego i kulturalnego rozwoju gminy Rzgów i regionu, w tym:
a.Upowszechnianie w kraju i za granicą gminy i regionu, w tym w szczególności jego walorów turystycznych, kultury, tradycji i historii,
b.Wspieranie rozwoju turystyki, w2 tym turystyki rzecznej, ekoturystyki, enoturystyki, agroturystyki w regionie
c.Podtrzymywanie tradycji i historii regionu oraz ich pielęgnowanie,
d.Upowszechnianie idei odnowy i rozwoju wsi z zachowaniem niepowtarzalnej jej  tożsamości i wartości życia wiejskiego przy poszanowaniu dziedzictwa kulturowego i materialnego wsi,
e.Promowanie w kraju i zagranicą produktu regionalnego,
f.Wspomaganie rozwoju gospodarczego regionu, w tym sprzyjanie długofalowemu rozwojowi gospodarczemu oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych przyczyniających się do zwiększenia dochodów mieszkańców w regionie,
g.Rozwój przedsiębiorczości w tym rozwój przedsiębiorczości oraz przedsiębiorczości społecznej.

6.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zawisza”

Rzgów, ul. Tuszyńska 56, 95-030 Rzgów

Rozwój i popularyzacja sportu oraz podnoszenie jego poziomu.

7.

 

Stowarzyszenie

Klub Szachowy „Dwie Wieże” Rzgów

Gospodarz, ul.  Młyńska 15, 95-030 Rzgów

 

1. Rozwój i popularyzacja szachów oraz uzyskiwanie wysokich wyników sportowych w szachach na terenie kraju i zagranicą.

2. Rozwój intelektualny dzieci i młodzieży poprzez grę w szachy, integracja społeczna.

3. Wykorzystywanie szachów do działania na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

4. Praca na rzecz lokalnego środowiska i okolic, promocja gminy Rzgów i Województwa Łódzkiego.

5. Działanie na rzecz organizacji wolontariatu.

8.

Stowarzyszenie

Autotraper Off-Road Klub Polska

Starowa Góra, ul. Graniczna 2, 95-030 Rzgów

1. Popularyzowanie sportu i turystyki motorowej, które opierają się na wykorzystywaniu samochodów terenowych.

2. Umożliwienie swym członkom realizacji własnych zainteresowań  zgodnych z charakterem działalności „Stowarzyszenia”.

 

9.

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Enduro Team Centrum

Starowa Góra, ul. Warzywna 1 D, 95-030 Rzgów

1. Promowanie i rozpowszechnianie ruchu motocyklowego w społeczeństwie.

2. Rozwój sportu motocyklowego, poprzez organizowanie zawodów i zlotów motocyklowych.

3. Popularyzowanie wiedzy o historii motoryzacji.

4. Propagowanie kultury w ruchu drogowym.

5. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie i traktowania motocyklistów  jako pełnoprawnych uczestników ruchu drogowego.

6. Udział i podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności charytatywnej i dobroczynnej.

7. Szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

10.

Stowarzyszenie

Związek Sambo i Sambo Combat w Polsce

Rzgów, ul. Łódzka 45/47, 95-030 Rzgów

Adres poczty elektronicznej: kontakt@sambo.net.pl

 

1. Rozwój i koordynacja sambo w Polsce.

2. Koordynacja działalności zrzeszonych w związku członków.

3. Reprezentowanie spraw sambo w kraju i zagranicą.

 

 

11.

Stowarzyszenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Bronisinie Dworskim

Bronisin Dworski, ul. Strażacka 9, 95-030 Rzgów

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi.

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk.

3. Uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.

4. Branie udziału w obronie cywilnej.

5. Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.

6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

12.

Stowarzyszenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Gospodarzu

Gospodarz 38, 95-030 Rzgów

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi.

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk.

3. Uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.

4. Branie udziału w obronie cywilnej.

5. Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.

6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
 

13.

Stowarzyszenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku

Grodzisko 47A, 95-030 Rzgów

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.

2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4. Upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalność

5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

6. Działania na rzecz ochrony środowiska.

7. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.

8. Udział w akcjach ratownictwa drogowego.

14.

Stowarzyszenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Guzewie

Guzew, ul. Edukacyjna 1, 95-030 Rzgów

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi.

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk.

3. Uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.

4. Branie udziału w obronie cywilnej.

5. Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.

6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
 

15.

Stowarzyszenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinie

Kalino 38, 95-030 Rzgów

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.

6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
 

16.

Stowarzyszenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinku

Kalinko 50, 95-030 Rzgów

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.

6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
 

17.

Stowarzyszenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Prawdzie

Prawda 34, 95-030 Rzgów

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4. Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

5. Wykonywanie innych zadań z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

18.

Stowarzyszenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Romanowie

Romanów 36, 95-030 Rzgów

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.

6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
 

19.

Stowarzyszenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzgowie

ul. Nadrzeczna 2, 95-030 Rzgów

Adres poczty elektronicznej:

osprzgow@onet.pl

Adres strony internetowej:

www.osprzgow.pl

 

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.

6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

20.

Stowarzyszenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Gadce

Stara Gadka, ul. Lucerniana 41, 95-030 Rzgów

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi.

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk.

3. Uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.

4. Branie udziału w obronie cywilnej.

5. Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.

6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

 

21.

Stowarzyszenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Starowej Górze

Starowa Góra, ul. Kuchenna 2, 95-030 Rzgów

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4. Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

5. Wykonywanie innych zadań z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

22.

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Uczestników Rynku Nieruchomości Regionu Łódzkiego

Rzgów, ul. Pabianicka 71/77, 95-030 Rzgów

1. Dążenie do stałego podnoszenia kwalifikacji swoich członków.

2. Tworzenie jednolitych reguł działalności postepowania przedstawicieli zawodów

zajmujących się nieruchomościami poprzez ustalenie, a następnie nadzór nad przestrzeganiem standardów i zasad etyki zawodowej.

3. Kształtowanie wizerunku przedstawicieli zawodów zajmujących się rynkiem

nieruchomości jako profesjonalnych powierników i mediatorów, wpływanie na jak

najlepsza społeczna opinie o zawodach związanych z rynkiem nieruchomości.

4. Uczestnictwo w pracach organów stanowiących akty prawne, mające wpływ na

kształtowanie praw związanych z rynkiem nieruchomości.

5. Ochrona interesów grup zawodowych zajmujących się działalnością związaną z

rynkiem nieruchomości oraz współpraca z organizacjami zrzeszającymi

przedstawicieli zawodów zajmujących się nieruchomościami.

6. Działalność na rzecz wzrostu i rozwoju informatyzacji społeczeństwa ze

szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli zawodów zajmujących się rynkiem

nieruchomości.

7. Rozwijanie, wspieranie i animowanie aktywności społecznej w środowiskach

lokalnych również z uwzględnieniem gmin wiejskich.

8. Działalność na rzecz wzrostu zatrudnienia połączonego z doskonaleniem

zawodowym przedsiębiorców i pracowników w branżach związanych z

gospodarowaniem i eksploatacja nieruchomości.

9. Wsparcie inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących

aktywizacje zawodowa członków stowarzyszenia i grup zawodowych popierających

cele realizowane przez stowarzyszenie.

10. Działalność edukacyjna na różnych szczeblach kształcenia dzieci, młodzieży i

osób dorosłych z uwzględnieniem dbałości o dobra kultury materialnej.

11. Działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych osób ze środowisk

marginalizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich - m.in. po

pgr-owskich, celem m.in. ratowania przed dekapitalizacja zasobów mieszkaniowych

oraz przyległych terenów zieleni.

23.

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Polskich Producentów Odzieży

Rzgów, ul. Stefana Żeromskiego 6, 95-030 Rzgów

1.Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia.

2. Promocja polskich produktów na rynkach polskim i zagranicznych.

3. Popieranie handlowych i marketingowych działań członków stowarzyszenia.

4. Pozyskiwanie odbiorców krajowych i zagranicznych.

5. Organizacja wystaw, targów, pokazów mody itp., konferencji w Polsce i zagranicą.

6. Pozyskiwanie i organizacja kontaktów z polskimi i zagranicznymi projektantami mody.

7. Pozyskiwanie i organizacja kontaktów z największymi w Polsce rynkami zbytu, deweloperami centrów handlowych i logistycznych.

8. Pozyskiwanie i organizacja kontaktów z władzami ogólnopolskimi i regionalnymi w zakresie wsparcia inicjatyw producentów odzieży.  

 

24.

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Kupców Powiatu Łódzkiego -Wschodniego

Rzgów, ul. Rzemieślnicza 35, 95-030 Rzgów

Celem Stowarzyszenia jest dbałość o rozwój firm prowadzonych przez małych i średnich przedsiębiorców, a w szczególności:

1. Prowadzenie działań mających na celu popieranie małych i średnich przedsiębiorców.

2. Prowadzenie działań mających na celu ochronę małych i średnich przedsiębiorców przed przejmowaniem rynku przez monopolistyczne struktury krajowe i zagraniczne.

3. Popieranie i propagowanie uczciwej konkurencji wśród małych i średnich przedsiębiorców.

4. Prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia ochrony prawnej małych i średnich przedsiębiorców dla potrzeb prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

5. Kształtowanie u członków patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.    

25.

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Najemców w Centrach Handlowych

Rzgów, ul. Tuszyńska 69, 95-030 Rzgów

1. Podejmowanie działań na rzecz ochrony drobnej przedsiębiorczości krajowej

przed monopolizacja rynku przez zagraniczne struktury gospodarcze.

2. Podejmowanie wszelkich, dozwolonych przez prawo działań na rzecz tworzenia

regulacji prawnych chroniących pozycje drobnych przedsiębiorców w sferze

prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

3. Podejmowanie działań na rzecz możliwie najszerszego uwzględnienia interesów

drobnych przedsiębiorców krajowych w ramach negocjacji w przedmiocie

przystąpienia polski do unii europejskiej.

4. Działalność szkoleniowa i popularyzacyjna w zakresie podwyższania świadomości

prawnej i ekonomicznej wśród drobnych przedsiębiorców zwłaszcza w odniesieniu

do przysługujących im uprawnień, prawnych i organizacyjnych możliwości

prowadzenia działalności gospodarczej oraz metod pozyskiwania środków

finansowych na cele tej działalności.

5. Propagowanie zasad uczciwej konkurencji w działalności wytwórczej i handlowej

środowiska drobnych przedsiębiorców krajowych.

6. Ochrona prawna drobnych przedsiębiorców krajowych w zakresie prowadzonej

przez nich działalności gospodarczej.

7. Podejmowanie działań promocyjnych i organizatorskich celem pozyskania nowych

rynków zbytu dla produktów wytwarzanych i oferowanych przez drobnych

przedsiębiorców krajowych.

8. Nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami zagranicznymi

zainteresowanymi realizacja wspólnych przedsięwzięć w ramach środowiska

drobnych przedsiębiorców krajowych.

9. Wspieranie wszelkich form aktywności naukowej, kulturalnej, prawnej i

ekonomicznej sprzyjających ochronie oraz rozwojowi sfery drobnej

przedsiębiorczości krajowej.

26.

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rzgowa

Rzgów, ul. Rzemieślnicza 35, 95-030 Rzgów


 

 

Celem podstawowym działania stowarzyszenia jest dbałość o harmonijny rozwój firm prowadzonych przez będących  jego członkami i sympatykami przedsiębiorców, a w szczególności:

1. Prowadzenie działań mających na celu popieranie handlowych i marketingowych działań tych przedsiębiorców.

2. Prowadzenie działań mających na celu  ochronę członków stowarzyszenia przed przejmowaniem rynku przez monopolistyczne struktury krajowe i zagraniczne.

3. Popieranie i propagowanie uczciwej konkurencji  wśród przedsiębiorców.

4. Prowadzenie działań  zmierzających do zapewnienia ochrony prawnej małych i średnich przedsiębiorców  dla potrzeb prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

5. Kształtowanie  u członków patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich. 

 

 

27.

 

Stowarzyszenie

Łódzki Związek Zwierząt Futerkowych i Drobnego Inwentarza

Rzgów, ul. Grodziska 94, 95-030 Rzgów

1. Oparte na podstawach naukowych jak i własnych doświadczeniach podnoszenie poziomu hodowli królików.

2. Zrzeszanie hodowców i miłośników hodowli królików.

 

28.

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Archeologii Eksperymentalnej "Harjis"

Grodzisko 50,

95-030 Rzgów

1. Prowadzenie działalności naukowej oraz popularyzującej naukę i jej osiągniecia.

2. Ochrona zabytków, tradycji i dziedzictwa europejskiego.

3. Działalność na rzecz popularyzacji tradycyjnej sztuki i kultury europejskiej.

4. Działalność na rzecz popularyzacji tradycyjnych rzemiosł.

5. Integracja środowisk zainteresowanych historia i tradycją.

6. Kształtowanie świadomości historycznej.

29.

Związki Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Rzgowie

Rzgów, ul. Rawska 8, 95-030 Rzgów

1. Jednoczenie sił społecznych rolników.

2. Utrwalanie własności i praw dziedziczenia indywidulanych gospodarstw rolnych.

3. Równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi.

4. Obrona praw, interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych rolników indywidulanych oraz ich rodzin.

5. Rozwój indywidualnych  gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności.

6. Zapewnienie opłacalności produkcji rolnej  i należytego wyposażenia rolników w środki do produkcji.

7. Poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej. 

30.

Kółko rolnicze

Kółko Rolnicze w Starej Gadce

Stara Gadka , ul. Lucerniana 74, 95-030 Rzgów

1. Utrwalanie własności i praw dziedziczenia indywidulanych gospodarstw rolnych.

2. Równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi.

3. Obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych.

4. Rozwój indywidualnych  gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności.

5. Dążenie do zapewnienia opłacalności produkcji rolnej  i należytego wyposażenia rolnictwa w środki do produkcji.

6. Poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej. 

31.

Kółko Rolnicze

Kółko Rolnicze w Rzgowie

Rzgów, ul. Rawska 8, 95-030 Rzgów

1. Utrwalanie własności i praw dziedziczenia indywidulanych gospodarstw rolnych.

2. Równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi.

3. Obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych rolników indywidualnych oraz ich rodzin.

4. Rozwój indywidualnych  gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności.

5. Zapewnienie opłacalności produkcji rolnej  i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji.

6. Poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej. 

32.

Kółko Rolnicze

Kółko Rolnicze w Starowej Górze

ul. Szczytowa 44, Starowa Góra, 95-030 Rzgów

1. Utrwalanie własności i prawa dziedziczenia indywidulanych gospodarstw rolnych.

2. Równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi.

3. Obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych.

4. Rozwój indywidualnych  gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności.

5. Dążenie do zapewnienia opłacalności produkcji rolnej  i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji.

6. Poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej. 

33.

Rolnicze Zrzeszenie Branżowe

Łódzki Związek Hodowców Bydła

ul. Rawska 1, 95-030 Rzgów

Reprezentowanie potrzeb, ochrona praw i interesów hodowców bydła oraz wspieranie ich działań w kierunku podnoszenia poziomu opłacalności hodowli.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=