Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi" -2023

Ogłoszenie 

Burmistrza Rzgowa


o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023".
Burmistrz Rzgowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023". 


Burmistrz Rzgowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzgów, do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023".

Konsultacje odbędą w okresie od 20 września 2022 r. do 3 października 2022 r. w formie pisemnej składania uwag i opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” z wykorzystaniem formularza konsultacji. 

Formularz konsultacji można pobrać:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie w zakładce ”Organizacje pozarządowe”

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.rzgow.pl w zakładce „NGO – Organizacje pozarządowe” - „Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi”- „Konsultacje”

- w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95 – 030 Rzgów, w pokoju nr 33.

 
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" zamieszcza się:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie w zakładce ”Organizacje pozarządowe”,

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.rzgow.pl w zakładce „NGO – Organizacje pozarządowe” - „Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi”- „Konsultacje”,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95 – 030 Rzgów.

 

Wypełniony formularz konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 3 października 2022 r. do godziny 15:00 :

1) drogą korespondencją (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Rzgowie) na adres:

 Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, 

2) drogą elektroniczną na adres:  sekretariat@rzgow.pl .

 

Uwagi i opinie złożone po upływie 3 października 2022 r. po godzinie 15:00 pozostaną bez rozpatrzenia. 

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy i mają charakter opiniodawczy.

 

  Rzgów, dnia 20 września 2022 r.
 
Burmistrz Rzgowa

/-/Mateusz Kamiński
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=