Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaln

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".

Przedmiot konsultacji:

          Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr XXVI/178/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r., poz. 4054) Burmistrz Rzgowa Zarządzeniem Nr 128/2020 z dnia 20 października 2020 r. ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
 
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”, stanowił załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” stanowił załącznik Nr 2 do zarządzenia.
 
W celu składania uwag i opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” Burmistrz Rzgowa określił pisemny formularz konsultacji, którego wzór stanowił załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Termin, forma konsultacji:

Konsultacje odbyły się w okresie od 20 października 2020 r. do 30 października 2020 r. w formie pisemnej składania uwag i opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” z wykorzystaniem formularza konsultacji.

Formularz konsultacji można było pobrać:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie w zakładce ”Organizacje pozarządowe”
 
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.rzgow.pl w zakładce „NGO – Organizacje pozarządowe” - „Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi”- „Konsultacje”.
 
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021" zostało zamieszczone:
 
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie w zakładce ”Organizacje pozarządowe”
 
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.rzgow.pl w zakładce „NGO – Organizacje pozarządowe” - „Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi”- „Konsultacje”
 
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95 – 030 Rzgów.
 
Wypełniony formularz konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021" należało przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2020 r., do godziny 15:00:
 
1) drogą korespondencją na adres: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów,

2) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rzgow.pl.
 
W wymaganym terminie formularz konsultacji został wypełniony i dostarczony drogą elektroniczną do Urzędu Miejskiego w Rzgowie przez trzy podmioty: organizacje pozarządowe i podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyniki konsultacji przedstawiają się następująco:

1. Ośrodek Dziennego Pobytu Dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek nie wniósł uwag, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
 
2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” nie wniósł uwag, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
 
3. Gminny Ludowy Klub Sportowy “ZAWISZA” nie zgłosił uwag do przedmiotowego zapisu Programu, zwrócił się z prośbą aby zapis w rozdziale 6 – Okres realizacji Programu miał odzwierciedlenie w treści zawieranych umów na realizację zadania publicznego tj. aby umowy obejmowały swym zakresem cały rok kalendarzowy, niezależnie od daty wypłaty środków dotacji.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy i mają charakter opiniodawczy.

Konsultacje uważa się za ważne.

                                                                                                                      Burmistrz Rzgowa
                                                                                                                     /-/ Mateusz Kamiński

Rzgów, dnia 2 listopada 2020 r.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=