Zaproszenie do składania propozycji do projektu Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuje się, iż rozpoczęto prace nad „Programem współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ”.
Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do aktywnego włączenia się w przygotowanie projektu Programu współpracy Gminy Rzgów z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.
Prosimy o wnoszenie swoich propozycji na załączonym formularzu: „Propozycje do projektu  Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 ”.
Formularz można dostarczyć:
- na adres:
Urząd Miejski w Rzgowie
Plac 500-lecia 22
95-030 Rzgów
Pokój 21 I piętro - sekretariat
- e-mailem: sekretariat@rzgow.pl,  sekretarz@rzgow.pl
- faksem: 42 214 12 07
Czekamy na Państwa propozycje do dnia 10 października 2016 r.
Propozycje mogą zostać wykorzystane do projektu „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ”.
Projekt Programu zostanie poddany konsultacjom zgodnie z uchwałą Nr XXVI/178/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki:
Formularz „Propozycje do projektu  Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.
Formularz w wersji papierowej dostępny w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, pokój 34 I piętro w godzinach pracy urzędu.

                                                                                                                                                             Burmistrz Rzgowa
                                                                                                                                                          /-/ Mateusz Kamiński
Rzgów, dnia 27 września 2016 r.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=