Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".
Przedmiot konsultacji:
     Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. z 2018 poz. 1000, 1349, 1432)), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, zm. z 2018 r. poz. 650, 723, 1365) oraz Uchwały Nr XXVI/178/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r., poz. 4054) Burmistrz Rzgowa Zarządzeniem Nr 160/2018 z dnia 24 października 2018 r. ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”, stanowił załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” stanowił załącznik Nr 2 do zarządzenia.

W celu składania uwag i opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” Burmistrz Rzgowa określił pisemny formularz konsultacji, którego wzór stanowił załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Termin, forma konsultacji:

Konsultacje odbyły się w okresie od 24 października 2018 r. do 2 listopada 2018 r. w formie pisemnej składania uwag i opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” z wykorzystaniem formularza konsultacji.

Formularz konsultacji można było pobrać:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie w zakładce ”Organizacje pozarządowe”
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.rzgow.pl w zakładce „NGO – Organizacje pozarządowe” -   „Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi”- „Konsultacje”
- i bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95 – 030 Rzgów (pokój 24).

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" zostało zamieszczone:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie w zakładce ”Organizacje pozarządowe”
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.rzgow.pl w zakładce „NGO – Organizacje pozarządowe” -   „Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi”- „Konsultacje”
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95 – 030 Rzgów.

Wypełniony formularz konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" należało przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 2 listopada 2018 r. :
1) drogą korespondencją na adres: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów,
2) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rzgow.pl,
3) osobiście do Urzędu Miejskiego w Rzgowie pod wskazany adres, w godzinach pracy Urzędu.

W wymaganym terminie formularz konsultacji nie został wypełniony i dostarczony do Urzędu Miejskiego w Rzgowie przez żaden podmiot uprawniony do udziału w konsultacjach.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy i mają charakter opiniodawczy. Konsultacje uważa się ważne.

Burmistrz Rzgowa
/-/ Mateusz Kamiński

Rzgów, dnia 5 listopada 2018 r.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=