Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej - wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=