Zamknij komunikaty

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art.11 ust.1 pkt 1 i ust. 2, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XVI/156/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

BURMISTRZ RZGOWA
ogłasza otwarty konkurs ofert
na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2020 r.
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbW ramach konkursu zostanie zlecona realizacja następującego zadania publicznego:


zlecenie realizacji zadania w formie wsparcia:

 - dzienne wsparcie, zabezpieczenie biopsychospołeczne i duchowe potrzeb osób starszych, osób w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Rzgów.

Przewidywana kwota dotacji na realizację zadania objętego ogłoszonym otwartym konkursem ofert wynosi:   70.000,00 zł


W projekcie budżetu Gminy Rzgów na 2020 rok zabezpieczono sumę 540.000,00 zł na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm. ).

Ostateczna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie ogłaszanego w niniejszym Konkursie zadania zostanie określona w budżecie Gminy Rzgów na 2020 rok po jego uchwaleniu przez Radę Miejską w Rzgowie.

Dodatkowe informacje oraz formularz oferty można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie,

adres: Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów,

Informacji udziela: Joanna Krawczyk - inspektor ds. służby zdrowia i spraw społecznych

tel. 42- 214-12-10 wew. 118, 42-214-13-06

w godzinach 700-1500 pn., śr., czw., pt., oraz 900-1700 - wt.


Uchwała Nr XVI/156/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”,Zarządzenie Nr 342/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2020 roku, ze środków budżetu Gminy Rzgów, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,


Zarządzenie Nr 344/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,


są dostępne:


w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie: bip.rzgow.pl,

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.rzgow.pl,

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=