Rodziny Wielodzietne

WOJEWÓDZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH „GMINA RZGÓW” - wniosek wydawany jest bezpłatnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie przy ul. Rawskiej 8.

Wniosek znajdziesz tutaj

Wypełniony wniosek należy wysłać pocztą na adres Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. ul. Snycerska 8, 91- 302 Łódź.
Posiadacz Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych z dopiskiem „Gmina Rzgów” będzie miał prawo do zniżek oferowanych przez samorząd województwa łódzkiego, a dodatkowo zyska upusty dostępne tylko dla mieszkańców gminy Rzgów.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

KARTA DUŻEJ RODZINY -  ogólnopolska Karta Dużej Rodziny funkcjonuje od 16 czerwca 2014r. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie przy ul. Rawskiej 8 pomagają dokonać wszystkich formalności, związanych z jej uzyskaniem.


Warunki uzyskania bezpłatnej Karty Dużej Rodziny:
1. Przysługuje rodzinie wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
* w wieku do ukończenia 18 roku życia;
* w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
* bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Karta dużej rodziny przysługuje zgodnie z art. 5 Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
• osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania
i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
4. W przypadku składania wniosku o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny potrzebne są numery telefonów komórkowych, do których zostanie przypisana karta danego członka rodziny oraz adres e-mail na który zostanie przesłane hasło do aplikacji mKDR.
5. Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu.
6. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej - członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest uprawniony do złożenia wniosku o przyznanie oraz odebranie Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej. Wyżej wymienione oświadczenie zawarte jest we wniosku.
7. Składający wniosek powinien okazać się dowodem potwierdzającym jego tożsamość, oraz mieć przy sobie numery PESEL (członków rodziny dla których wnioskuje o karty lub serie i numer dowodu potwierdzającego tożsamość w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.
Wzór wniosku znajdziesz tutaj
8. Informacje o przysługujących uprawnieniach można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej link tutaj

UWAGA!
Można jednocześnie korzystać z Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych z dopiskiem „Gmina Rzgów” oraz z ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=