Na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Rzgowie przyjęto uchwałę o przeznaczeniu 67,5 tysiąca złotych na różne formy dokształcania zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem założycielskim jest gmina Rzgów. Kwota jest obliczana w wysokości 0,8 procent planowanych, rocznych nakładów na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
Powyższa kwota będzie przeznaczona na pokrycie kosztów udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Kwota ta obejmuje również dofinansowanie udziału nauczycieli w różnych formach kształcenia  w uczelniach i placówkach doskonalenia nauczycieli. Maksymalnie, koszt dofinansowania nauki na uczelni lub w zakładzie kształcenia nauczycieli określono w wysokości połowy opłat ponoszonych przez niego za semestr nauki, nie więcej jednak niż 3 000 złotych.


W 2023 roku dofinansowanie będzie przyznawane na następujące specjalności kształcenia nauczycieli:

1) nabywanie kwalifikacji do nauczania kolejnych przedmiotów ujętych w ramowych planach nauczania;
2) nabywanie kwalifikacji w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) nabywanie kwalifikacji do stosowania specjalistycznych metod diagnozy i terapii psychologiczno- pedagogicznej i logopedycznej, glottodydaktyki, oligofrenopedagogika oraz rewalidacji;
4) nabywanie kwalifikacji do nauczania języków obcych;
5) nabywanie kwalifikacji do nauczania języka polskiego obcokrajowców;
6) nabywanie kwalifikacji do nauczania etyki w szkole podstawowej;
7) nabywanie kwalifikacji w zakresie doradztwa zawodowego;
8) nabywanie kwalifikacji w zakresie poszerzania kompetencji w wykorzystaniu narzędzi i zasobów cyfrowych oraz bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych;
9) nabywanie kompetencji z zakresu kształcenia oraz pracy z dziećmi zagrożonymi demoralizacją, wykluczeniem lub niedostosowaniem społecznym;
10) nabywanie kwalifikacji do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szczególności uczniów ze spektrum autyzmu, zespołu Aspergera, dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
11) nabywanie kwalifikacji do pracy z dziećmi w celu niwelowania zachowań lękowych i wycofania społecznego w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie;
12) nabywanie kompetencji do organizacji współpracy z rodzicem w zakresie kształcenia specjalnego.

Oprac. i fot. Włodzimierz Kupisz
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=