Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej powoływanej w celu opiniow

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Rzgów, dnia 31 grudnia 2015 r.
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na członków komisji konkursowej
powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 roku
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, zm. z 2014 r. poz. 1146 i poz. 1138, zm. z 2015 r. poz. 1255, poz. 1339 i poz. 1777) w związku z rozdziałem XI ust. 3 „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” Burmistrz Rzgowa ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Burmistrz Rzgowa powoła w drodze zarządzenia komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
W skład komisji konkursowej będą wchodziły maksymalnie 2 osoby spośród wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wyboru członków komisji konkursowej dokona Burmistrz Rzgowa. O wynikach naboru i terminie posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, osoby powołane w jej skład, zostaną zawiadomione.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ww. ustawy: „W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.”.

Zgodnie z art. 15 ust. 2da ww. ustawy: „Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.”.

Zgodnie z art. 15 ust. 2f ww. ustawy: „Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 oraz z 2014r. poz. 183) dotyczące wyłączenia pracownika.”.

Członkowie komisji konkursowej mającej za zadanie opiniowanie ofert złożonych w ogłoszonym przez Burmistrza Rzgowa otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób są zobowiązani, po zapoznaniu się z wykazem ofert i odpisami z właściwych rejestrów lub ewidencji, do złożenia oświadczenia dotyczącego pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego, mającego na celu zapewnienie bezstronności ocen, (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 199/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób).

Za udział w posiedzeniach komisji konkursowej jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

Forma składania dokumentów
Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób należy dokonać na załączonym formularzu.
Formularz ten musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także przez kandydata na członka komisji konkursowej.

Termin i miejsce składania dokumentów
Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Rzgowie: Plac – 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie: Plac – 500-lecia 22, 95-030 Rzgów (pok. 21) w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”, w terminie do 11 stycznia 2016r. do godz. 1500 (decyduje data wpływu formularza zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Rzgowie).Z up. BURMISTRZA

/-/ Mateusz Kamiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ W CELU OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OGŁOSZONYM OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI
ZADANIA PUBLICZNEGO W 2016 ROKU
Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB.


…………………………………… …………………………………….
pieczęć organizacji pozarządowej / podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 data, miejscowość
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Rzgowa
Plac 500-lecia 22
95-030 Rzgów

Wskazuję Pana / Panią ………………………………………………………………………………… -
(imię i nazwisko)
przedstawiciela organizacji pozarządowej / podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie………………………………………….
(nazwa organizacji pozarządowej / podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy)

jako kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym przez Burmistrza Rzgowa otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.


Dane kontaktowe kandydata:
Adres do korespondencji: ………………………………………….……………………………
Telefon kontaktowy:………………………………………………………………..……………

………………………….. ……………………………..
data, miejscowość podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania organizacji pozarządowej /
podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oświadczenie kandydata na członka komisji konkursowej
1. Potwierdzam prawidłowość wyżej wskazanych danych.
2. Jestem obywatelem RP, korzystam z pełni praw publicznych, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowej, mającej na celu opiniowanie ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu związanego z udziałem w komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.………………………….. ……………………………..
data, miejscowość podpis kandydata
na członka komisji konkursowej

Załączniki:
Ogłoszenie z formularzem zgłoszenia
ogloszenie o naborze kandydatow kom kon z zakresu pomocy spolecznej - skan.pdf
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=