OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU Z ZAKRESU WSPIERANIANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU Z ZAKRESU WSPIERANIANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU
Z ZAKRESU WSPIERANIANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Burmistrz Rzgowa na podstawie art.15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, zm. z 2014 r. poz. 1146 i poz. 1138, zm. z 2015 r. poz. 1255, poz. 1333, poz. 1339 i poz. 1777), w związku z uchwałą Nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”, Zarządzeniem Nr 199/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, Zarządzeniem Nr 200/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 2 /2016 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

1. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zawisza” w Rzgowie - przyznana kwota dotacji na rok 2016 – 300.000,00 zł na realizację zadania w formie wsparcia:

1.prowadzenie min.5 drużyn piłki nożnej na terenie Gminy Rzgów w różnych
grupach wiekowych, dla grup wiekowych powyżej 21 roku życia można będzie
przeznaczyć do 50% przyznanej dotacji na dofinansowanie realizacji zadania,
organizowanie szkolenia, przygotowanie i uczestnictwo w lokalnych i ponadlokalnych
zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego z uwzględnieniem
reprezentowania Gminy Rzgów, utrzymanie bazy sportowej.

2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Rzgowie - przyznana kwota dotacji na rok 2016 - 35.000,00 zł na realizację zadania w formie powierzenia:
2.organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów, absolwentów, rodziców
ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki, koszykówki, lekkiej atletyki,
narciarstwa biegowego oraz zajęć rekreacyjno-turystycznych na
terenie Gminy Rzgów poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie i udział
w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i
ponadlokalnym.

Z up. BURMISTRZA
/-/ Mateusz Kamiński

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Rzgów, dnia 25 stycznia 2016 roku

Załączniki:
20160126_ogl_real_zad_pub_wych_fiz.pdf
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=