OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2016 ROKU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2016 ROKU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2016 ROKU
Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB


Burmistrz Rzgowa na podstawie art.15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, zm. z 2014 r. poz. 1146 i poz. 1138, zm. z 2015 r. poz. 1255, poz. 1333, poz. 1339 i poz. 1777), w związku z Uchwałą Nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”, Zarządzeniem Nr 199/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, Zarządzeniem Nr 201/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 3 /2016 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

1. Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek w Rzgowie - przyznana kwota dotacji na rok 2016 – 40.000,00 zł na realizację zadania w formie wsparcia:

1. dzienne wsparcie, zabezpieczenie biopsychospołeczne i duchowe potrzeb osób
starszych, osób w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Rzgów.


Z up. BURMISTRZA
/-/ Mateusz Kamiński

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Rzgów, dnia 25 stycznia 2016 roku

Załączniki:
20160125_ogl_real_pom_spol_2016.pdf
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=