Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2018 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2018 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art.11 ust.1 i ust. 2, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XLIII/340/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

BURMISTRZ  RZGOWA
ogłasza otwarty konkurs ofert
na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2018 r.
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

I. W ramach Konkursu zostanie zlecona realizacja następujących zadań publicznych
z  zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

zlecenie realizacji zadania w formie wsparcia:
1.
prowadzenie min. 6 drużyn piłki nożnej na terenie Gminy Rzgów w różnych grupach wiekowych, dla grup wiekowych powyżej 21 roku życia można będzie przeznaczyć do 45% przyznanej dotacji na dofinansowanie realizacji zadania, organizowanie szkolenia, przygotowanie i uczestnictwo w lokalnych i ponadlokalnych zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego z uwzględnieniem reprezentowania Gminy Rzgów,  utrzymanie bazy sportowej,

zlecenie realizacji zadania w formie powierzenia:
2.
organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów, absolwentów, rodziców ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki, koszykówki, lekkiej atletyki, narciarstwa biegowego oraz zajęć rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Rzgów poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.

II. Przewidywane kwoty dotacji na realizację zadań objętych ogłoszonym otwartym konkursem ofert wynoszą: 
dla zadania 1   320.000,00 zł
dla zadania 2     37.000,00 zł

W projekcie budżetu Gminy Rzgów na 2018 rok zabezpieczono sumę 460.000,00 zł na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).
Ostateczna wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie ogłaszanych w niniejszym Konkursie  zadań zostanie określona w budżecie Gminy Rzgów na 2018 rok po jego uchwaleniu przez Radę Miejską w Rzgowie.


III. Zasady przyznawania dotacji
1. Dotacja będzie przyznawana według przepisów określonych w:
1)  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).
2) uchwale Nr XLIII/340/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”;
3) Regulaminie otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2018 roku, ze środków budżetu Gminy Rzgów, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
2. Do Konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).
3. W ramach dotacji mogą być finansowane koszty kwalifikowane, do których zalicza się w szczególności:
1) koszty niezbędne do realizacji zadania publicznego;
2) ponoszone w terminie określonym w umowie o realizację zadania publicznego;
3) dokumentowane w sposób umożliwiający ocenę realizacji zadania publicznego pod względem rzeczowym i finansowym (powinna być prowadzona wyodrębniana ewidencja księgowa środków otrzymanych w ramach dotacji).
4. W ramach otwartego konkursu ofert zostanie zlecona realizacja:
- zadania 1 w formie wsparcia,
- zadania  2 w formie powierzenia.
5. W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego wymagany minimalny wkład finansowy w realizację zadania wynosi 5 % wnioskowanej kwoty dotacji (wkładem finansowym oferenta są: środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł).
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji / przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
7. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje komisja konkursowa i rekomenduje ją Burmistrzowi Rzgowa jako propozycję do zawarcia umowy na realizację zadania publicznego. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji na zlecenie realizacji zadania publicznego dokonuje Burmistrz Rzgowa.
8. W przypadku kiedy oferent otrzymał dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, Burmistrz Rzgowa oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania. Oferent zobowiązany jest wówczas dostarczyć zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz zaktualizowany harmonogram i zaktualizowany opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego w przypadku wprowadzenia do nich zmian. Zaktualizowane dokumenty należy przedłożyć niezwłocznie, przed podpisaniem umowy o realizację zadania publicznego. Niedostarczenie dokumentów traktowane będzie jako rezygnacja z realizacji zadania publicznego.
9.  Szczegółowe warunki realizacji, dofinansowania / finansowania zadania reguluje umowa o realizację zadania publicznego zawierana pomiędzy Gminą Rzgów, a oferentem.


IV. Koszty w ramach projektu w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania publicznego, które w szczególności można sfinansować z dotacji:
1. wynagrodzenie płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami, np.: koszty osobowe zadania – wynagrodzenie, w szczególności: trenerów, instruktorów, opiekunów, obsługi medycznej, technicznej, ochrony, pracowników gospodarczych;
2.koszty wymaganego zadania wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia, w szczególności:
- przygotowanie i sprzątanie obiektów służących realizacji zadania,
- montaż urządzeń służących realizacji zadania,
3. koszty oprawy zadania, w szczególności: puchary, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów;
4. zakup towarów i usług związanych z realizacją zadania, w szczególności:
- uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń służących realizacji zadania,
- uzupełnienie sprzętu niezbędnego do realizacji zadania,
- odzież sportowa na potrzeby realizacji zadania,
- sprzęt i materiały medyczne jednorazowego użytku,
- paliwo i inne koszty związane ze zwykłym użytkowaniem pojazdu służącego realizacji zadania,
- artykuły spożywcze, wyżywienie, napoje,
- środki czystości,
- trawa, nawozy sztuczne, farby do malowania linii boiska, woda do podlewania boiska,
- zakwaterowanie uczestników, trenerów, instruktorów i innych osób związanych z obsługą zadania,
- najem obiektów służących realizacji zadania,
- utrzymanie, przeglądy, konserwacja, drobne naprawy obiektów, pomieszczeń, urządzeń i sprzętu służących realizacji zadania,
- ubezpieczenie adresatów zadania, zawodników;
5. usługi poligraficzne, w szczególności: druk plakatów i informatorów;
6. koszty przejazdów związanych bezpośrednio z realizacją zadania;
7. koszty związane z obsługą sędziowską meczy;
8. koszty lokalowe, w szczególności;
- media: gaz, energia elektryczna, woda,
- usługi sanitarne, wywóz śmieci, odbiór ścieków,
9. koszty administracyjne zadania, w szczególności:
- koszty finansowe obsługi konta bankowego, opłaty sądowe, opłaty pocztowe,
- koszty telekomunikacyjne, internetowe,
- koszty obsługi administracyjno – księgowej zadania,
- artykuły papiernicze;
10.opłaty związkowe, ligowe, wpisowe i startowe.

V.  Termin i warunki realizacji zadań
1. Termin realizacji zadań – od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku.
2. Zadania powinny być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Rzgów.
3. Zadania powinny być realizowane z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową o realizację zadania publicznego, obowiązującymi standardami i przepisami prawa w zakresie opisanym w ofercie.
4. Realizatorzy zadań są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zadań.


VI. Termin i warunki składania ofert
1.Termin składania ofert upływa dnia 12 stycznia 2018 r.  do godz.15:00 (o terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Rzgowie).
2.Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie ( pokój 21 ), Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów lub przesłać drogą pocztową na ww. adres. Oferty są rejestrowane w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
3.Ofertę składa się na  formularzu aktualnego wzoru oferty realizacji zadania publicznego, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 ).
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty Konkurs Ofert 2018” z dopiskiem „ zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”  oraz oznaczeniem, którego zadania oferta dotyczy („Zadanie 1” lub „Zadanie 2”).
5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki (oryginały, bądź kopie następujących dokumentów, kopie poświadczone za zgodność z oryginałem):
1) aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji / pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego;
    2) statut;
6. Dopuszcza się uzupełnienie następujących braków formalnych:
1) uzupełnienie brakujących załączników,
2) uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii załączonych dokumentów.
Do uzupełnienia braków formalnych komisja konkursowa wzywa w formie pisemnej. Uzupełnienia braków formalnych można dokonać w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia odebrania wezwania.
Komisja konkursowa może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji lub wyjaśnień w związku ze złożoną ofertą bądź jej załącznikami.
7. Odrzuceniu pod względem formalnym podlegają oferty:
1) złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o Konkursie;
2) złożone przez podmiot nieuprawniony do uczestnictwa w Konkursie;
3) sporządzone na niewłaściwym formularzu;
4) błędnie lub niekompletnie wypełnione, podpisane przez osobę/-y/ nieupoważnioną/-e/ do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów;
5) dotyczące zadania, które nie jest objęte działalnością statutową oferenta;
6) dotyczące zadania niezgodnego z ogłoszeniem o Konkursie;
7) nieuzupełnione w terminie;
8) niespełniające innych wymagań zawartych w ogłoszeniu o Konkursie.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
1.Oferty będą opiniowane przez komisję konkursową powołaną w drodze zarządzenia przez Burmistrza Rzgowa.
2. Członkowie komisji konkursowej po zapoznaniu się z wykazem ofert i wyciągami z właściwych rejestrów lub ewidencji / wydrukami komputerowymi aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, składają stosowne oświadczenie dotyczące pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego mające na celu zapewnienie bezstronności ocen, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań  publicznych w 2018 roku, ze środków budżetu Gminy Rzgów, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zwanego dalej „Regulaminem”, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 321/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 20 grudnia 2017 r.
3. Komisja konkursowa dokonuje formalnej i merytorycznej oceny ofert.
4. Ocena formalna ofert dokonywana jest przez komisję konkursową poprzez  wypełnienie dla każdej oferty formularza oceny formalnej oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu. Członkowie komisji konkursowej dokonują indywidualnej oceny merytorycznej ofert  na formularzu oceny merytorycznej oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu.
5. Komisja konkursowa w pierwszej kolejności sprawdza, czy oferty spełniają wymogi formalne.
6.Oferty, które spełniły wymogi formalne, podlegają indywidualnej ocenie merytorycznej przez członków komisji konkursowej.
7. Po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert komisja konkursowa dokonuje rozstrzygnięć w drodze jawnego  głosowania. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji konkursowej.
8. Komisja konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i rekomenduje ją Burmistrzowi Rzgowa jako propozycję do zawarcia umowy na realizację zadania publicznego.
9. Z prac komisji konkursowej  sporządza się protokół według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Regulaminu, który wraz z dokumentacją konkursową jest przedstawiany Burmistrzowi Rzgowa.
10. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji na zlecenie realizacji zadania publicznego dokonuje Burmistrz Rzgowa.
11. Otwarcie i ocena ofert przez komisję konkursową, a następnie wybór przez Burmistrza Rzgowa (po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej) oferty, wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji na zlecenie realizacji zadania publicznego, nastąpi w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert  w Urzędzie  Miejskim w Rzgowie.
12. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawierające w szczególności: nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego, wysokość przyznanych środków publicznych nastąpi niezwłocznie po wyborze oferenta.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Kryteria oceny formalnej oferty:
1) złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu o Konkursie;
2) złożenie oferty przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w Konkursie;
3) sporządzenie oferty na właściwym formularzu wskazanym w  ogłoszeniu o Konkursie;
4) złożenie oferty prawidłowo i kompletnie wypełnionej, w tym podpisanej przez osobę/-y/ upoważnioną/-e/ do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów;
5) złożenie oferty na zadanie objęte działalnością statutową oferenta;
6) złożenie oferty na zadanie zgodne z ogłoszeniem o Konkursie;
7) dołączenie do oferty wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu o Konkursie;
8) inne kryteria wskazane w ogłoszeniu o Konkursie.

Kryteria oceny merytorycznej oferty i skala ocen:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, w szczególności:
- znaczenie określonego w ofercie sposobu realizacji zadania dla rozwoju sfery zadań publicznych w Gminie Rzgów,
- cykliczność proponowanych działań,
- doświadczenie w realizacji zadań o takim samym lub zbliżonym charakterze,
- efekty uzyskiwane w realizacji zadań o takim samym lub zbliżonym charakterze w ostatnim okresie.
Łącznie można przyznać od 0-15 pkt.
2) przedstawiona w ofercie kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w szczególności:
- zasadność wydatków przedstawionych w kalkulacji przewidywanych kosztów,,
- spójność poszczególnych pozycji kosztów z planowanymi działaniami i harmonogramem ich realizacji.
Łącznie można przyznać od 0-10 pkt.
  3) proponowana w ofercie jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których  oferent będzie realizować zadanie publiczne, w szczególności:
- adekwatność zaplanowanych działań do wskazanych celów,
- zakres poszczególnych działań przedstawiony w opisie,
- trwałość rezultatów zadania publicznego i stopień wpływu realizacji zadania publicznego na osiągniecie jego celu,
- kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne.
Łącznie można przyznać od 0-10 pkt.
  4) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (dotyczy wspierania wykonywania zadania publicznego). Wkład finansowy wyższy od minimalnego wymaganego w ogłoszeniu o Konkursie będzie wyżej punktowany.
Wkład finansowy równy minimalnemu wymaganemu w ogłoszeniu o Konkursie: 3 pkt.
Wkład finansowy wyższy od minimalnego wymaganego w ogłoszeniu o Konkursie: 4 pkt. -10 pkt.
Łącznie można przyznać od 3 pkt. -10 pkt.
  5) planowany przez oferenta, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków przy realizacji zadania publicznego.
Łącznie można przyznać od 0-10 pkt.
  6)    analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku, gdy oferent w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
i  terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Łącznie można przyznać od 0-5 pkt.

VIII. W roku 2016 i 2017 na wymienione poniżej zadania Gmina Rzgów przekazała następujące kwoty dotacji:
Dodatkowe informacje oraz formularz oferty można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie,
adres: Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów,
Informacji udziela: Joanna Krawczyk - inspektor ds. służby zdrowia i spraw społecznych
tel. 42- 214-12-10 wew. 118, 42-214-13-06
w godzinach 700-1500 pn., śr., czw., pt., oraz 900-1700 -  wt.

Uchwała Nr XLIII/340/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”,

Zarządzenie Nr 321/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2018 roku, ze środków budżetu Gminy Rzgów, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

Zarządzenie Nr 323/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

są dostępne:

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie: bip.rzgow.pl,
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.rzgow.pl,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

BURMISTRZ RZGOWA

/-/ Mateusz Kamiński
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=