Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art.11 ust.1 pkt 1 i ust. 2, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, zm. z 2014 r. poz. 1146 i poz. 1138, zm. z 2015 r. poz. 1255, poz. 1339 i poz. 1777) w związku z Uchwałą Nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”
BURMISTRZ RZGOWA
ogłasza otwarty konkurs ofert
na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 r.
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
I. W ramach konkursu zostanie zlecona realizacja następującego zadania publicznego:

zlecenie realizacji zadania w formie wsparcia:
1. dzienne wsparcie, zabezpieczenie biopsychospołeczne i duchowe potrzeb osób starszych, osób w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Rzgów.

II. Przewidywana kwota dotacji na realizację zadania objętego ogłoszonym otwartym konkursem ofert wynosi: 40.000,00 zł

W projekcie budżetu Gminy Rzgów na 2016 rok zabezpieczono sumę 395.000,00 zł na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.).
Ostateczna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie ogłaszanego w niniejszym Konkursie zadania zostanie określona w budżecie Gminy Rzgów na 2016 rok po jego uchwaleniu przez Radę Miejską w Rzgowie.

III. Zasady przyznawania dotacji
1. Dotacja będzie przyznawana według przepisów określonych w:
1) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.);
2) uchwale Nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”;
3) Regulaminie otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 199/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 22 grudnia 2015 r.
2. Do Konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.).
3. W ramach dotacji mogą być finansowane koszty kwalifikowane, do których zalicza się w szczególności:
1) koszty niezbędne do realizacji zadania;
2) ponoszone w trakcie trwania zadania;
3) dokumentowane w sposób umożliwiający ocenę realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym (powinna być prowadzona wyodrębniana ewidencja księgowa środków otrzymanych w ramach dotacji).
4. W ramach otwartego konkursu ofert zostanie zlecona realizacja zadania w formie wsparcia.
5. Wymagany minimalny wkład finansowy w realizację zadania wynosi 5 % wnioskowanej kwoty dotacji (wkładem finansowym oferenta są: środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł).
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji / przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
7. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje komisja konkursowa i rekomenduje ją Burmistrzowi Rzgowa jako propozycję do zawarcia umowy na realizację zadania publicznego. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji na zlecenie realizacji zadania publicznego dokonuje Burmistrz Rzgowa.
8. W przypadku kiedy oferent otrzymał dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, Burmistrz Rzgowa oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania. Oferent zobowiązany jest wówczas dostarczyć zaktualizowany kosztorys i harmonogram realizacji zadania w przypadku wprowadzenia zmian do tego harmonogramu. Zaktualizowane dokumenty należy przedłożyć niezwłocznie, przed podpisaniem umowy. Nie dostarczenie dokumentów traktowane będzie jako rezygnacja z realizacji zadania publicznego.
9. Szczegółowe warunki realizacji, dofinansowania zadania reguluje umowa zawierana pomiędzy Gminą Rzgów, a oferentem.

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Termin realizacji zadania - od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2016 r.
2. Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Rzgów.
3. Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową, obowiązującymi standardami i przepisami prawa w zakresie opisanym w ofercie.
4. Realizator zadania jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zadania.

V. Termin i warunki składania ofert
1.Termin składania ofert upływa dnia 18 stycznia 2016 r. do godz.15 (o terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Rzgowie).
2.Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie ( pokój 21 ), Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów lub przesłać drogą pocztową na ww. adres. Oferty są rejestrowane w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
3.Ofertę składa się na formularzu aktualnego wzoru oferty realizacji zadania publicznego, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty Konkurs Ofert 2016 - zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób” oraz oznaczeniem zadania –
„Zadanie 1”.
5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki (oryginały, bądź kopie następujących dokumentów, wszystkie kopie prawidłowo poświadczone za zgodność z oryginałem):
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, albo inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
2) aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach;
3) aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek;
4) statut;
5) sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok działalności lub w przypadku krótszej działalności – za okres od dnia rejestracji;
6) sprawozdanie finansowe za ostatni rok działalności (w przypadku krótszej działalności za okres od dnia rejestracji), w przypadku braku możliwości dołączenia sprawozdania finansowego informację finansową;
7) oświadczenie oferenta o niedziałaniu w celu osiągnięcia zysku;
8) deklaracja oferenta o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego;
9) oświadczenie oferenta o posiadaniu przez osoby, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne kwalifikacji, uprawnień do wykonywania zadania, zawierające wykaz tych kwalifikacji, uprawnień;
10) w przypadku gdy oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentowania oferenta należy złożyć dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta, zgodny ze statutem i wpisem rejestrowym;
11) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
6. Dopuszcza się uzupełnienie następujących braków formalnych:
1) uzupełnienie brakujących załączników;
2) uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii załączonych dokumentów.
Do uzupełnienia braków formalnych komisja konkursowa wzywa w formie pisemnej. Uzupełnienia braków formalnych można dokonać w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wezwania.
7. Odrzuceniu pod względem formalnym podlegają oferty:
1) złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o Konkursie;
2) złożone przez podmiot nieuprawniony do uczestnictwa w Konkursie;
3) sporządzone na niewłaściwym formularzu;
4) niekompletnie wypełnione, niepodpisane przez osoby uprawnione;
5) dotyczące zadania, które nie jest objęte działalnością statutową oferenta;
6) dotyczące zadania niezgodnego z ogłoszeniem o Konkursie;
7) nieuzupełnione w terminie;
8) niespełniające innych wymagań zawartych w ogłoszeniu o Konkursie.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
1.Oferty będą opiniowane przez komisję konkursową powołaną w drodze zarządzenia przez Burmistrza Rzgowa.
2. Członkowie komisji konkursowej po zapoznaniu się z wykazem ofert i odpisami z właściwych rejestrów lub ewidencji składają stosowne oświadczenie dotyczące pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego mające na celu zapewnienie bezstronności ocen, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, zwanego dalej „Regulaminem”, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 199/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 22 grudnia 2015 r.
3. Komisja konkursowa dokonuje formalnej i merytorycznej oceny ofert.
4. Ocena formalna ofert dokonywana jest przez komisję konkursową poprzez wypełnienie dla każdej oferty formularza oceny formalnej oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu. Członkowie komisji konkursowej dokonują indywidualnej oceny merytorycznej ofert na formularzu oceny merytorycznej oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu.
5. Komisja konkursowa w pierwszej kolejności sprawdza, czy oferty spełniają wymogi formalne.
6.Oferty, które spełniły wymogi formalne, podlegają indywidualnej ocenie merytorycznej przez członków komisji konkursowej.
7. Po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert komisja konkursowa dokonuje rozstrzygnięć w drodze jawnego głosowania. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji konkursowej.
8. Komisja konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i rekomenduje ją Burmistrzowi Rzgowa jako propozycję do zawarcia umowy na realizację zadania publicznego.
9. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Regulaminu, który wraz z dokumentacją konkursową jest przedstawiany Burmistrzowi Rzgowa.
10. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji na zlecenie realizacji zadania publicznego dokonuje Burmistrz Rzgowa.
11. Otwarcie i ocena ofert przez komisję konkursową, a następnie wybór przez Burmistrza Rzgowa (po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej) oferty, wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji na zlecenie realizacji zadania publicznego, nastąpi w ciągu 21 dni od ostatecznego terminu składania ofert w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
12. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawierające w szczególności: nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego, wysokość przyznanych środków publicznych nastąpi niezwłocznie po wyborze oferenta uzyskującego dotację.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Kryteria oceny formalnej oferty:
1) złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu o Konkursie;
2) złożenie oferty przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w Konkursie;
3) sporządzenie oferty na właściwym formularzu wskazanym w ogłoszeniu o Konkursie;
4) złożenie oferty prawidłowo i kompletnie wypełnionej, w tym podpisanej przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
5) złożenie oferty na zadanie objęte działalnością statutową oferenta;
6) złożenie oferty na zadanie zgodne z ogłoszeniem o Konkursie;
7) dołączenie do oferty wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu o Konkursie;
8) inne kryteria wskazane w ogłoszeniu o Konkursie.

Kryteria oceny merytorycznej oferty i skala ocen:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, w szczególności:
- znaczenie określonego w ofercie sposobu realizacji zadania dla rozwoju sfery zadań publicznych w Gminie Rzgów,
- cykliczność proponowanych działań,
- doświadczenie w realizacji zadań o takim samym lub zbliżonym charakterze,
- efekty uzyskiwane w realizacji zadań o takim samym lub zbliżonym charakterze w ostatnim okresie.
Łącznie można przyznać od 0-15 pkt.
2) przedstawiona w ofercie kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w szczególności:
- zasadność wydatków przedstawionych w kosztorysie,
- spójność poszczególnych pozycji kosztów z planowanymi działaniami i harmonogramem ich realizacji.
Łącznie można przyznać od 0-10 pkt.
3) proponowana w ofercie jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne, w szczególności:
- adekwatność zaplanowanych działań do wskazanych celów,
- zakres działań przedstawiony w harmonogramie,
- trwałość rezultatów zadania publicznego i stopień wpływu realizacji zadania publicznego na rozwiązanie problemu społecznego lub złagodzenie jego negatywnych skutków,
- kwalifikacje, uprawnienia osób zaangażowanych w realizację zadania.
Łącznie można przyznać od 0-10 pkt.
4) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (dotyczy wspierania wykonywania zadania publicznego). Wkład finansowy wyższy od minimalnego wymaganego w ogłoszeniu o Konkursie będzie wyżej punktowany.
Wkład finansowy równy minimalnemu wymaganemu w ogłoszeniu o Konkursie: 3 pkt.
Wkład finansowy wyższy od minimalnego wymaganego w ogłoszeniu o Konkursie: 4 pkt. -10 pkt.
Łącznie można przyznać od 3 pkt. -10 pkt.
5) planowany przez oferenta, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków przy realizacji zadania publicznego.
Łącznie można przyznać od 0-10 pkt.
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku, gdy oferent w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Łącznie można przyznać od 0-5 pkt.

VII. W roku 2014 i 2015 na wymienione poniżej zadanie Gmina Rzgów przekazała następującą kwotę dotacji:
Lp. Rodzaj i tytuł zadania Rok 2014 Rodzaj i tytuł zadania Rok 2015
1 Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - dzienne wsparcie, zabezpieczenie biopsychospołeczne i duchowe potrzeb osób starszych, osób w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Rzgów. Kwota przyznana: 33.000,00 zł Kwota wykorzystana: 32.429,98 zł Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - dzienne wsparcie, zabezpieczenie biopsychospołeczne i duchowe potrzeb osób starszych, osób w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Rzgów. Kwota przyznana: 33.000,00 zł

Dodatkowe informacje oraz formularz oferty można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie,
adres: Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów,
Informacji udziela: Katarzyna Berczak – Lato, Sekretarz Gminy
Irena Krawczyk - podinspektor ds. służby zdrowia i spraw społecznych
tel. 42- 214-12-10 wew. 124, tel. 42-214-11-11
w godzinach 7-15 pn., śr., czw., pt., oraz 9-17 - wt.

Uchwała Nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”,

Zarządzenie Nr 199/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

Zarządzenie Nr 201/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

są dostępne:

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie: bip.rzgow.pl,
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.rzgow.pl,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Z up. BURMISTRZA

/-/ Mateusz Kamiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załączniki:
xvi_96_15.pdf
Zarz_201_2015_konk_pom_spo.pdf
Ogloszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadan publicznych 2016 roku z zakresu pomocy spolecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej .pdf
wzor_oferty.doc
Regulamin otwartych konkursow ofert.doc
Zarz_199_w_spr_ustal_Reg_otwar_konk_ofert_na_zlec_real_zad_publ_2016-SKAN.pdf
zal. ogloszenie - pomoc spoleczna.doc
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=