Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego złożonego przez Gminę Rzgów - Gospodarka wodno-kanalizacyjna - ZIT


Projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0001/17, pn. „Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi” złożony przez Gminę Rzgów uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 76,00 % punktów.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=