Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

.

Gmina Rzgów w 2024 r.  na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Łódzkim jest realizatorem Programu, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego - art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429 ). Nabór wniosków przeprowadzony został zgodnie z art. 13 ww. ustawy.
Nazwa Programu: Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Dofinansowanie:
- na realizację zadania: 268.354,66 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery, 66/100)
- na koszty związane z obsługą Programu w kwocie 5.367,09 zł (słownie złotych: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem, 09/100)
Całkowity koszt realizacji wraz z kosztami: 273.721,75 złotych (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych 75/100).
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Adresatami Programu są:
1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Program zwiększa szansę osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.
Zgodnie z jego założeniami zakres usług asystencji osobistej będzie ściśle dostosowany do potrzeb danej osoby z
niepełnosprawnością, która to osoba będzie kierowała realizacją świadczonych dla niej usług asystencji osobistej.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=