Program „Opieka Wytchnieniowa"– edycja 2024

.

 
Gmina Rzgów w 2024 r.  na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Łódzkim jest realizatorem resortowego Programu, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego - art. 13 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, z późn. zm.).
Nazwa Programu: Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Dofinansowanie: 69 300,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100)
Całkowity koszt realizacji: 69 300,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100)
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.
100, z późn. zm.)
- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Zadaniem opieki wytchnieniowej jest odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.
Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.
Gmina Rzgów otrzymała wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach:
- pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
- oraz pobytu całodobowego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=