Konsultacje społeczne projektu opracowania „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rzgów na lata 2024-2030”

Burmistrz Rzgowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt opracowania „Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy Rzgów na lata 2024-2030”.

Konsultacje obejmują obszar całej gminy Rzgów i są skierowane do wszystkich mieszkańców gminy Rzgów. Konsultacje odbędą się od dnia 2 listopada 2023 r. do 17 listopada 2023 r. w formie elektronicznej i pisemnej składania uwag i opinii do projektu opracowania z wykorzystaniem formularza konsultacji społecznych określonego w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Formularz konsultacji społecznych można pobrać:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie w zakładce ”Prawo miejscowe – Konsultacje Społeczne”
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.rzgow.pl w zakładce „Strefa mieszkańca – Konsultacje społeczne”
- w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95 – 030 Rzgów, pokój 23 (Sekretariat Urzędu Miejskiego)

Wypełniony formularz konsultacji projektu opracowania „Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy Rzgów na lata 2024-2030” należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2023 r. do godziny 15:00:
1) drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Rzgowie) na adres:
Urząd Miejski w Rzgowie,
Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów,
2) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rzgow.pl,
3) osobiście do Urzędu Miejskiego w Rzgowie (pod wskazany adres) p. 23 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:00 -15:00, wtorek w godz. 9:00 – 17:00),

Uwagi i opinie złożone po upływie 17 listopada 2023 r. po godzinie 15:00 pozostaną bez rozpatrzenia.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy i mają charakter opiniodawczy.
BURMISTRZ RZGOWA
/-/ Mateusz Kamiński

Rzgów, dnia 2 listopada 2023 r.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=