Konsultacje społeczne projektu uchwały RM w Rzgowie w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Rzgów

OGŁOSZENIE BURMISTRZA RZGOWA o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Rzgów.
 
Burmistrz Rzgowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Rzgów:

1) Statut Sołectwa Bronisin Dworski;

2) Statut Sołectwa Czyżeminek;

3) Statut Sołectwa Gospodarz;

4) Statut Sołectwa Grodzisko-Konstantyna;

5) Statut Sołectwa Guzew-Babichy;

6) Statut Sołectwa Huta Wiskicka-Tadzin;

7) Statut Sołectwa Kalinko;

8) Statut Sołectwa Kalino;

9) Statut Sołectwa Prawda;

10) Statut Sołectwa Romanów;

11) Statut Sołectwa Rzgów I;

12) Statut Sołectwa Rzgów II;

13) Statut Sołectwa Stara Gadka;

14) Statut Sołectwa Starowa Góra.

Konsultacje obejmują obszar całej gminy Rzgów i są skierowane do mieszkańców poszczególnych sołectw. Konsultacje odbędą się od dnia 20 maja 2021 r. do 7 czerwca 2021 r. w formie pisemnej składania uwag i opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie z wykorzystaniem formularza konsultacji społecznych określonego w załączniku nr 16 do zarządzenia.

Formularz konsultacji społecznych można pobrać:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie w zakładce ”Prawo miejscowe – Konsultacje Społeczne”

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.rzgow.pl w zakładce „Informator – Konsultacje społeczne”

- w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95 – 030 Rzgów, pokój 21 (Sekretariat Urzędu Miejskiego) i pokój 24 (Biuro Rady Miejskiej).

Wypełniony formularz konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Rzgów należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2021 r. do godziny 1500 :

1) drogą korespondencją (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Rzgowie) na adres:
Urząd Miejski w Rzgowie,
Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów,

2) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rzgow.pl bądź radamiejska@rzgow.pl

3) osobiście do Urzędu Miejskiego w Rzgowie (pod wskazany adres) p. 21 bądź 24, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7 -15, wtorek w godz. 9 – 17).

Uwagi i opinie złożone po upływie 7 czerwca 2021 r. po godzinie 1500 pozostaną bez rozpatrzenia.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy i mają charakter opiniodawczy.
Rzgów, dnia 20 maja 2021 r.

Burmistrz Rzgowa

/-/ Mateusz Kamiński
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=