Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu opracowania "Strategia rozwoju gminy Rzgów na lata 2021-2030"

Rzgów, dn. 15 października  2021 r.
SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU OPRACOWANIA „STRATEGIA ROZWOJU GMINY RZGÓW NA LATA 2021 – 2030”
I. Przedmiot i termin przeprowadzenia konsultacji społecznych
Zgodnie z Zarządzeniem nr 117/2021 Burmistrza Rzgowa z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu opracowania „Strategia rozwoju gminy Rzgów na lata 2021-2030” przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Rzgów w okresie od dnia 19 sierpnia  2021 r. do dnia 30 września 2021 r.
II. Tryb i zasięg przeprowadzonych konsultacji społecznych
Konsultacje obejmowały obszar całej gminy Rzgów i były skierowane do wszystkich mieszkańców gminy Rzgów.
Uwagi i opinie dot. projektu strategii rozwoju gminy Rzgów na lata 2021 – 2030 wszyscy zainteresowani mogli składać w następujących sposób:
 Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów,
 Drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rzgow.pl,
 Osobiście do Urzędu Miejskiego w Rzgowie (pod wskazany adres), pok. 23 w godzinach pracy Urzędu.
Mieszkańcy gminy mogli dodatkowo wziąć udział w ankiecie internetowej dot. poziomu rozwoju gminy Rzgów oraz potencjalnych działań do realizacji w gminie. Formularz elektroniczny ankiety był dostępny pod adresem https://e-awos.pl/konsultacjerzgow/. Ankietę można było przekazać elektronicznie za pomocą opcji „Wyślij” lub poprzez wskazane powyżej drogi korespondencyjne w terminie od 19 sierpnia 2021 r. do 30 września 2021 r. (do godz. 15:00).
Poza konsultacjami wynikającymi z Zarządzenia nr 117/2021 Burmistrza Rzgowa z dnia 19 sierpnia 2021 roku, równocześnie trwały uzgodnienia z pozostałymi interesariuszami projektu opracowania „Strategia rozwoju gminy Rzgów na lata 2021-2030”, w tym z: 
 Gminą Brójce,
 Gminą Ksawerów,
 Gminą Pabianice,
 Miastem Pabianice,
 Gminą Tuszyn,
 Miastem Łódź,
 Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Poznaniu i w Warszawie,
 Stowarzyszeniem Łódzki Obszar Metropolitalny.
III. Wyniki konsultacji społecznych
W wyznaczonym terminie wpłynęło w sumie 56 ankiet (4 w wersji papierowej oraz 52 w wersji elektronicznej). Ponadto otrzymano uwagi i wskazania od następujących interesariuszy:
 2 Radnych Rady Miejskiej w Rzgowie,
 Miasta Pabianice,
 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.
Wyniki ankiet wraz z ich analizą znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.
UWAGI I WSKAZANIA OD RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
Przekazane od Radnych Rady Miejskiej w Rzgowie uwagi dot. projektów ujętych w strategii. Radni zaproponowali:
 Wybudowanie ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 714 od granicy z gminą Brójce do miasta Rzgowa,
 Stworzenie na terenie dawnego majątku Gospodarz zalewu na rzece Ner, który pełniłby funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe,
 Budowę nowej gminnej przychodni zdrowia,
 Stworzenie wielofunkcyjnej strefy sportu i rekreacji na terenie pól osadowych w Kalinku,
 Stworzenie na terenie nieczynnego wysypiska odpadów przy ul. Ogrodowej instalacji przetwarzania odpadów połączonej z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 Zaangażowanie seniorów oraz upowszechnienie udziału osób starszych w życiu społeczności lokalnej,
 Stworzenie projektów kanalizacyjnych i drogowych w strefie aktywności gospodarczej oznaczonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów jako strefy 7UP oraz 8AG,
 Rewitalizację centrum Rzgowa,
 Stworzenie izby muzealnej oraz przestrzeni w formie skansenu,
 Usunięcia z przedstawionego projektu Strategii rozwoju gminy Rzgów na lata 2021 – 2030 deptaku na palach na cieku Struga.
Propozycje ww. projektów będą rozpatrywane na konsultacjach stacjonarnych przeprowadzonych w gminie Rzgów w późniejszym terminie (październik – listopad).
UWAGI I WSKAZANIA OD MIASTA PABIANICE
Odpowiedź z miasta Pabianice odnośnie konsultacji społecznych projektu strategii rozwoju gminy Rzgów wpłynęła dnia 1 września 2021 r. drogą elektroniczną przez ePUAP. Treść wiadomości:
Szanowni Państwo,
Odpowiadając na pismo o konsultacjach społecznych projektu strategii rozwoju Gminy Rzgów na lata 2021 – 2030 zwracamy uwagę na poniższy aspekt:
W opracowaniu „Zintegrowany Program Rozwoju Gminy Rzgów” na rysunku nr 52 (strona 147) wskazano tereny górnicze leżące w mieście Pabianice przy ulicach: Żwirowej i Nowowolskiej błędnie jako zabudowę przemysłowo-usługową w kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów. Ww. tereny są terenami górniczymi z ważnymi decyzjami na wydobycie i rekultywację w kierunku leśnym, i takie jest też ich przeznaczenie w obowiązujących dokumentach planistycznych Gminy Miejskiej Pabianice.
Uwaga ta zostaje uwzględniona, a ww. obszar został usunięty z rysunku nr 52 na str. 147.
UWAGI I WSKAZANIA OD DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WÓD POLSKICH W POZNANIU
Odpowiedź od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu odnośnie konsultacji społecznych projektu strategii rozwoju gminy Rzgów wpłynęła dnia 30 września 2021 r. do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
1. Wskazaną przez RZGW informację o położeniu obszaru gminy Rzgów w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz o uwarunkowaniach prawnych obowiązujących na takich obszarach dodano do zapisów projektu strategii rozwoju gminy Rzgów w rozdz. 2.2.5. „Struktura środowiskowa”. We wskazanym rozdziale podano również, że aktualnie do terenu gminy Rzgów odnosi się Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry.
2. W swoich uwagach RZGW odwołuje się do budowania elementów sztucznej retencji, wskazując że tego typu rozwiązania powinny być rozwiązaniem ostatecznym; RZGW wskazuje, że w pierwszej kolejności należy rozważać działania zakładające naturalne metody retencji, a planowanie działań w tym zakresie powinno być poprzedzone szeregiem analiz i badań, muszą być one również realizowane z uwzględnieniem zapisów planów zarządzania ryzykiem powodziowym i planu przeciwdziałania skutkom suszy.
Budowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Rzgów przy rzece Ner była projektem proponowanym już w latach poprzednich. W ramach „Wojewódzkiego Programu Małej Retencji” z 2005 r. planowana była budowa trzech zbiorników - ostatecznie powstał tylko jeden, a realizacja drugiego spotkała się ze sprzeciwem ze strony mieszkańców. Realizacja jakichkolwiek projektów związanych z zagospodarowaniem koryta rzeki Ner będzie musiała być oczywiście poprzedzona konsultacjami z odpowiednimi organami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz z samymi mieszkańcami. Zwraca się uwagę, że na terenie gminy Rzgów występuje bardzo mało terenów umożliwiających wykorzystanie naturalnej retencji oraz terenów wypoczynkowych, które zgodnie z przeprowadzonymi analizami i konsultacjami, są najbardziej oczekiwanymi przez mieszkańców inwestycjami. Dlatego też należałoby połączyć interes mieszkańców wraz z inwestycjami w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy i zarządzania ryzykiem powodziowym poprzez realizację projektu łączącego tego elementy. Odpowiednie zagospodarowanie terenów przy ciekach wodnych może stanowić właśnie takie rozwiązanie.
3. RZGW wskazuje, że strategii nie odnosi się do problemu zmian klimatu oraz adaptacji do zmian klimatu i proponuje, aby uwzględnić takie działania w dokumencie. Działania związane z ochroną klimatu są wyszczególnione w osobnym dokumencie wpisującym się w strategię, który był realizowany w tym samym okresie – „Strategii adaptacji do Zmian Klimatu Gminy Rzgów do 2030 r. z perspektywą do roku 2050 – Miejskiego Planu Adaptacji”, który oczekuje na przyjęcie przez Radę Miejską w Rzgowie. Niemniej działania pro-klimatyczne i związane z adaptacją do zmian klimatu wpisują się w projekty zaproponowane w strategii rozwoju – zostaną one szerzej przedstawione w opisach poszczególnych projektów.
4. Na rysunku nr 47 na str. 142 zostaną wprowadzone zmiany polegające na oznaczeniu obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz, na których prawdopodobieństwo powodzi jest wysokie.
5. Zgodnie z sugestią RZGW wprowadza się zmianę zapisu dot. terenów, na których występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią na następujące: „Na terenie gminy występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Obejmują one tereny występujące w pobliżu rzeki Ner, zarówno od strony prawego jak i lewego brzegu”.
6. W projekcie strategii rozwoju gminy podaje się informację, że jednolita część wód: Ner do Dobrzynki oraz Jasień będą razem tworzyć jednolitą część wód Ner do Dobrzynki o kodzie PLRW6000101583219, a część obszaru obecnej części wód Ner do Dobrzynki przejdzie do jednolitej części wód Dobrzynka (PLRW600010183229).

Choć wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla organów Gminy i mają charakter opiniodawczy to będą wykorzystane w procesie tworzenia ostatecznego kształtu opracowania „Strategia rozwoju gminy Rzgów na lata 2021-2030” i skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Rzgowie.
Burmistrz Rzgowa
/-/Mateusz Kamiński
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=