Informacja o naborze do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024

.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie informuje o naborze wniosków do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -  edycja 2024, który został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Program ten jest współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby  z niepełnosprawnościami w różnych strefach życia, w tym:
1. wsparcie uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym w utrzymaniu higieny osobistej;
2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.
Adresatami Programu są:
- dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
- oraz osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo,
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo,
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
Gmina przyznaje usługi asystencji osobistej na podstawie Karty zgłoszenia do
Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług asystenta osoby z niepełnosprawnością nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.
Usługi asystentury osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzgowie, ul. Rawska 8, tel. 422130929 lub 422395797.
Szczegółowe informacje o Programie, formularze wniosków wraz z terminarzem naboru
znajdą Państwo na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Dokumenty do pobrania z załącznika
•    załącznik nr 7 do Programu - karta zgłoszenia do Programu "Asystent osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialneho-edycja 2024 - https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-1692172888.docx
•    załącznik nr 15 do Programu - klauzula informacyjna w ramach Programu "Asystent osoby z niepełnosprawnością" - https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-15-do-programu-aoon-jst-klauzula-rodo-1692172994.docx 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=