Informacja o ogłoszeniu naboru wniosków pod nazwą: Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022

.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie informuje, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022 r., współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Celem tego programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadajacymi  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowanane co dzień w sprawowanie opieki, dysponować będą czasem, który będą mogły przeznacznyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Program będzie realizowany w dwóch formach:
1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
• miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
• ośrodku wsparcia,
• innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
• domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.
2. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
• ośrodku wsparcia,
• w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
• innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
• domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.
Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.
Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu. 
W związku z powyższym, osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzgowie, ul. Rawska 8 tel. 42 213 09 29.
Osoby zainteresowane składaja w Ośrodku Kartę zgłoszenia do programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu.
W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników do wniosku należy dołączyć Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny (stanowiącej załącznik 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.
Dokładnie z treścią Programu można zapoznać się pod linkiem:      
http://http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022
Dokumenty do pobrania:
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=