Informacja o ogłoszeniu naboru wniosków do Programu "Opieka Wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

.
  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie informuje, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zwanego dalej „Programem”.
Program „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, stanowi kontynuację działań wynikających z wcześniejszych edycji Programu w latach 2019-2023. Program ten jest współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub,
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.
Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.
Gmina/powiat przyznaje usługi opieki wytchnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, członków ich rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami z niepełnosprawnościami, mieszkających na terenie danej gminy/powiatu.
Gmina/powiat przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.
Gmina/powiat w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usługi w ramach Programu.
W związku z powyższym, osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzgowie, ul. Rawska 8 tel. 42 213 09 29, lub tel. 42 239-57-97.
Zgodnie działem V ust. 20 Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2023, Gmina kwalifikuje do przyznania/przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu.
Dokładna z treść Programu
https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf
Dokumenty do pobrania z załącznika
1. Karta zgłoszenia- zał.7 do Programu
https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1698671224.docx
2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 12 do Programu
https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024-klauzula-rodo-1698671223.docx
3. Klauzula informacyjna RODO administratora danych osobowych, tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie
(tu załaczyć naszą KLAUZULE RODO)                                                            

 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=