Gmina Rzgów

Najem i dzierżawa nieruchomości gminnych

Istnieje możliwość obniżenia czynszów na określony okres, na uzasadniony wniosek najemcy lub dzierżawcy. Zostałby wtedy sporządzony odpowiedni aneks do umowy. Każdy wniosek który wpłynie do UM w Rzgowie, zostanie przeanalizowany indywidualnie.
Do podpisywania umów najmu pomieszczeń w budynkach jednostek organizacyjnych gminy Rzgów upoważnieni są dyrektorzy tych jednostek, którzy mają swobodę w kształtowania treści zawieranych umów.
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa.
Tel. kontaktowy: 42 214 12 10 wew. 123 lub bezpośrednio 42 214 11 42

Użytkowanie wieczyste

Jeśli chodzi o opłaty z tytułu użytkowania wieczystego sytuację również tymczasowo rozwiązała tzw. „tarcza antykryzysowa” poprzez wydłużenie terminu zapłaty opłaty. W Art.15 j. tejże ustawy zapisano: „Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art.71 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.” Pierwotnie opłaty powinny zostać dokonane do 30 marca.
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa.
Tel. kontaktowy: 42 214 12 10 wew. 123 lub bezpośrednio 42 214 11 42

Podatek od nieruchomości

Gminne organy podatkowe mają możliwość udzielania ulg w spłacie należności podatkowych (umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty) w drodze decyzji na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zasady dotyczące podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców uregulowała ustawa tzw. „tarcza antykryzysowa” w art. 15p. Powołany artykuł daje możliwość radom gmin wprowadzenia w drodze uchwały zwolnienia od podatku od nieruchomości za część roku 2020 gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców. Przedmiotowe zwolnienie będzie oczywiście pomocą publiczną.
Druk uchwały w tym zakresie jest dostępny w materiałach z XXIII sesji RM w Rzgowie (BIP UM w Rzgowie).

Szczegółowych informacji udziela Referat Budżetu i Finansów.
Tel. kontaktowy: 42 214 12 10 wew. 110

Do pobrania

(pdf) 0.09mb Pobierz
(pdf) 0.08mb Pobierz
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=