Opłata za odpady i deklaracja o wysokości opłaty

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.)  obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym porządkowym i technicznym oraz utrzymanie  w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
W związku powyższym informujemy, że do dnia 30 kwietnia 2021 roku właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na (niesegregowane) zmieszane odpady komunalne we własnym zakresie.

Zmiana stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od Stycznia 2024 roku

Uchwałą nr LXVIII/670/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z  13 grudnia 2023 r., poz. 10265) zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od miesiąca stycznia 2024 roku.

Wysokość opłaty została ustalona jako iloczyn nowej stawki opłaty tj: 34,00 zł miesięcznie od osoby i danych podanych w dotychczasowej deklaracji, złożonej do Burmistrza Rzgowa, dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku posiadania przydomowego kompostownika wysokość opłaty została ustalona jako iloczyn stawki opłaty tj: 25,00 zł miesięcznie od osoby i danych podanych w zmienionej deklaracji, złożonej do Burmistrza Rzgowa, dotyczącej zgłoszenia faktu posiadania kompostownika.
- -W związku ze zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

- -Uchwałą nr XLII/417/2021 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 listopada 2021 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 30 listopada 2021 r., poz. 5848), zwalnia się w części stanowiącej kwotę 9,00 zł od osoby miesięcznie z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z prawa do zwolnienia muszą zmienić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się do dnia 10-go każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za miesiąc styczeń opłatę wnosimy do 10 lutego). Wpłat dokonujemy na numer konta bankowego:
13 1240 3435 1111 0010 5073 5708
(w tytule przelewu należy wskazać numer deklaracji)
Wpłat dokonywać można także w kasie Urzędu (bez dodatkowych opłat), w placówkach pocztowych, w placówkach banku lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej.

Informacja o terminach opłat za odpady komunalne w 2024 r.

Poniżej podajemy terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nr raty

Miesiąc którego dotyczy opłata

Termin Płatności

1

Styczeń

12.02.2024

2

Luty

11.03.2024

3

Marzec

10.04.2024

4

Kwiecień

10.05.2024

5

Maj

10.06.2024

6

Czerwiec

10.07.2024

7

Lipiec

12.08.2024

8

Sierpień

10.09.2024

9

Wrzesień

10.10.2024

10

Październik

12.11.2024

11

Listopad

10.12.2024

12

Grudzień

10.01.2025


Uwaga! W celu uzyskania telefonicznie, lub mailowo informacji dot. płatności należy posługiwać się numerem deklaracji.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2022, poz. 2519 z późn. Zm.) wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie wypełniać obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny naliczona zostanie stawka opłaty podwyższonej, która wynosi trzykrotność stawki podstawowej, to jest 54,00 zł od osoby miesięcznie. Opłata ta zostanie naliczona za każdy miesiąc, w którym mieszkaniec nie będzie zbierał odpadów w sposób selektywny, a podstawą do jej zapłaty będzie wystawiona decyzja administracyjna.

Informujemy, iż w związku ze zmianą (z art. 5 ust. 1 pkt 3 ) ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) wszedł ustawowy obowiązek segregacji odpadów komunalnych.
Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów.

Zgodnie z obowiązującym prawem brak przeprowadzania segregacji lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu skutkować będzie odebraniem odpadów jako zmieszanych i podwyższeniem opłaty za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku.
Segregacja musi być zgodna z aktualnymi wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku Gminy Rzgów oraz sposobem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19 z późn. zm.). Od tej chwili wszystkie odpady muszą być segregowane.

- W związku ze zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.
- W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za 2020 rok należy dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.
- Uchwałą nr XVI/163/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019r w sprawie zwolnienia w części z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2019 r., poz. 7007), zwalnia się w części stanowiącej kwotę 1,00 zł z opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z prawa do zwolnienia muszą zmienić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym porządkowym i technicznym oraz utrzymanie  w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. W związku powyższym informujemy, że do dnia 30 kwietnia 2021 roku właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na (niesegregowane) zmieszane odpady komunalne we własnym zakresie.

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki przez właścicieli nieruchomości ma na celu usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzgów w szczególności:
- w przypadku zmiany firmy odpowiedzialnej za odbiór odpadów komunalnych,
- zwiększenie konkurencyjności wśród firm zajmujących się odbiorem opadów,
- umożliwi gminie Rzgów organizację przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na znacznie krótsze okresy czasu niż dotychczas, co pozwoli na bieżącą korektę opłaty za gospodarowanie odpadami,
-ograniczy przed znacznym zwiększeniem kosztów odbioru odpadów poprzez zwolnienie wykonawcy z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki na zmieszane odpady komunalne (co mogło by się wiązać na przykład z koniecznością zakupu nowych pojemników przez wykonawcę).

1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych
w dotychczasowej deklaracji.


2. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.
Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (urodzenie dziecka, lub zgon mieszkańca  lub zmiany innych danych zawartych w deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

3. Zgodnie  z art. 155 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.2651z późn. zm.) w związku z art 6q, ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub do dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, w tym także w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy.

WERYFIKACJA DEKLARACJI ODPADOWYCH

Urząd Miejski w Rzgowie informuje, iż przystąpił do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach „odpadowych” pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Rzgów.
Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji wynika, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie weryfikują dane zawarte w deklaracjach
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości w zakresie liczby osób zamieszkałych na terenie danej  nieruchomości.

Dane podane w deklaracjach są porównywane z meldunkami oraz sprawdzane jest również czy na danej nieruchomości jest zużywana woda.

Przypominamy, że  zgodnie z art. 6m ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zatem nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (urodzenie dziecka,  wprowadzenie się nowych osób, powrót z zagranicy lub zgon mieszkańca  lub zmiana innych danych zawartych w deklaracji).

Prosimy, zatem mieszkańców Gminy Rzgów, którzy w  dotychczas złożonych deklaracjach nie dokonali aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, aby sami zgłaszali się w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że opłatę za odpady komunalne należy uiszczać w miejscu  zamieszkania
(w miejscu wytwarzania odpadów). W związku z tym aktualizacji deklaracji powinni dokonać również właściciele nieruchomości, na której mieszkają osoby niezameldowane a także studenci przebywający obecnie na nieruchomości, którzy uczą się w zdalnie z przyczyny pandemii koronawirusa.

Weryfikacja złożonych deklaracji odbywać się będzie w oparciu o dane zgromadzone
w Ewidencji Ludności, jak również drogą przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracjach,  organ wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazując stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.


Zgodnie  z art. 155 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 z późn. zm.) w związku z art 6q, ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub do dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, w tym także w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy.

Deklarację można złożyć w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

W przypadku nie skorygowania deklaracji w terminie do końca maja 2021 r. w zakresie faktycznej liczby osób zamieszkujących dana nieruchomość wszczęte będzie postępowanie podatkowe.
Postępowanie podatkowe zakończone będzie decyzją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata może być naliczona w zależności od okoliczności nawet za okres 5 lat wstecz.
Informujemy również, że policja jest uprawniona do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego do wysokości 500 zł m.in. za:
1.      niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2.      podanie w deklaracji nieprawdziwej liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

Załączniki artykułu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=