Program Ochrony Środowiska

Burmistrz Rzgowa podaje do publicznej wiadomości i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest:


 "Program ochrony środowiska dla gminy Rzgów na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030".


na zasadach i w trybie określonym w art. 30 i art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 poz.247 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1219 z późn. zm.)

Konsultacje będą trwały od dnia 22 lipca do dnia 13 sierpnia 2021 roku.

Z treścią dokumentu można zapoznać się:

- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500lecia 22, 95-030 Rzgów, 
w pokoju nr 7, w godzinach pracy Urzędu;

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 
www.bip.rzgow.pl w zakładce wykaz danych o środowisku

Uwagi i wnioski można składać:

drogą elektroniczną na adres: mgorska@rzgow.pl;
w formie pisemnej na adres: Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500lecia 22, 95-030 Rzgów;
ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, pok. 7, w godzinach pracy urzędu.
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Burmistrz Rzgowa.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

DOKUMENT DO KONSULTACJI DO POBRANIA PONIŻEJ

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=