Tryb pozakonkursowy

Od 1 marca 2019 r. w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert obowiązują nowe wzory druków (oferty, sprawozdania) określone w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055).

Oferty składane na podstawie art. 19a ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057 ze zm.) muszą spełniać łącznie następujące warunki:
- dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,
- wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,
- termin realizacji zadania publicznego nie może być dłuższy niż 90 dni.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Burmistrza Rzgowa tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.

W terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania, należy złożyć uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego określone w załączniku nr 2 do ww. Rozporządzenia.
 
Dodatkowe informacje:
1. W ramach „małych grantów” o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Ofertę na realizację zadania przedstawia uprawniony podmiot z własnej inicjatywy.
3. Oferty należy składać minimum 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania.
4. W przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym do oferty należy załączyć aktualny wyciąg z innego rejestru/ewidencji lub stosowne pełnomocnictwo.
5. W przypadku gminy Rzgów organem administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta jest Burmistrz Rzgowa.
6. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów.
7. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian we wzorach określonych w Rozporządzeniu.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=