Patronat Honorowy Burmistrza Rzgowa

Patronat Honorowy Burmistrza Rzgowa jest wyróznieniem honorowym wszelkiego rodzaju przedsięwzięć w szczególności: kulturalnych, sportowych, edukacyjnch, turystycznych, turnieji, wypraw, zawodów, wyścigów, konkursów, targów, festynów, rajdów, gal, jubileuszy, akcji charytatywnyych oraz publikacji.
Patronatem obejmowane są wydarzeniami, które posiadają zasięg lokalny, regionalny, ogólnopolski lub międzynarodowy.
Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o objęcie wydarzenia patronatem jest w szczególności osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
Burmistrz Rzgowa może objąć patronatem wydarzenie sprzyjające w szczególności:
• promocji gminy Rzgów,
• integracji społeczności lokalnych i regionalnych,
• pobudzeniu aktywności gospodarczej,
• promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
• rozwojowi sportu, turystki, kultury,
• ochronie środowiska,
• edukacji.
Przyznanie patronatu przez Burmistrza Rzgowa nie jest tożsame ze wsparciem organizacyjnym lub rzeczowym.
Z wnioskiem o udzielenie patronatu, zgłasza się Organizator wydarzenia.
Organizator wydarzenia ubiegający się o patronat zobowiązany jest do złożenia wniosku, którego wzór znajduje się w załączniku.
Wnioski złożone w innej formie niż ta, którą określa załącznik nie będą rozpatrywane.
Wniosek o objęcie wydarzenia patronatem należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie (piętro I) lub pocztą na poniższy adres:

Urząd Miejski w Rzgowie
Plac 500-lecia 22
95-030 Rzgów

Adresatem wniosku o objęcie patronatu jest Burmistrz Rzgowa.
Wniosek o objęcie patronatem należy złożyć nie później niż 21 dni przed planowanym wydarzeniem (data liczona od daty wpływu do Urzędu Miejskiego).
Wnioski złożone na krócej niż 21 dni przed planowanym wydarzeniem mogą zostać nierozpatrzone.
Burmistrz Rzgowa rozpatrując wniosek, może zwrócić się do Organizatora o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień, a także przedstawić Organizatorowi warunki, po spełnieniu których możliwe byłoby objęcie wydarzenia patronatem.
Ostateczną decyzję o objęciu patronatem podejmuje Burmistrz Rzgowa w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informację o odmowie lub przyznaniu patronatu przekazuje się wnioskodawcy w formie pisemnej.
Objęcie patronatem konkretnego wydarzenia wiąże się z obowiązkami po stronie Organizatora, który jest zobowiązany:
• w przypadku każdej imprezy poinformować jej uczestników o objęciu patronatem przez Burmistrza Rzgowa,
• do wizualizacji patronatu poprzez umieszczenie symboli graficznych gminy Rzgów na materiałach promocyjno–informacyjnych (w szczególności plakatach i zaproszeniach), jeśli takie istnieją,
• odbioru i wyeksponowania podczas przedsięwzięcia elementów identyfikacji wizualnej gminy Rzgów typu baner, roll-up lub ścianka,
• do wizualizacji patronatu na informacjach umieszczonych na stronach www oraz portalach społecznościowych, jeśli Organizator takie prowadzi.
Przyznanie patronatu nie może być wykorzystane do celów komercyjnych lub marketingowych.
Przyznanie patronatu może wiązać się ze zobowiązaniem do złożenia pisemnego sprawozdania z przebiegu imprezy.
Wzór sprawozdania  znajduje się w załączniku.
Wydarzenie objęte patronatem jest organizowane przez podmiot wnioskujący, wobec czego Burmistrz Rzgowa nie ponosi odpowiedzialności za jego organizację.

Szczegółowe informacje na temat trybu przyznawania Patronatu honorowego Burmistrza Rzgowa określa Regulamin, który stanowi załącznik do artykułu.
 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=