Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Agata Wieniakowska – przewodnicząca GKRPA, członek zespołu motywującego email: awieniakowska@mopsrzgow.pl
Dane kontaktowe:
Urząd Miejski w Rzgowie
Rzgów, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
tel. 42 214 12 10
oraz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie
ul. Rawska 8, 95-030 Rzgów
tel. 42 214 21 12

Mateusz Tomaszewski – pełnomocnik ds. uzależnień/sekretarz GKRPA
email: mtomaszewski@rzgow.pl
Urząd Miejski w Rzgowie
Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
tel. 42 241-09-99
pok. 33

Do zadań Komisji, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.), należy w szczególności:
• Inicjowanie, współpraca przy opracowaniu, opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie – liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania,
• Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
• Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia.
• Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy w zakresie realizacji zadań wynikających z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Procedury

Pisemny wniosek o wszczęcie postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu przez osobę uzależnioną od alkoholu. (Wniosek może złożyć każdy – członek rodziny, sąsiad, instytucja (GOPS, szkoła, zakład pracy, Prokuratura, Policja).
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzają rozmowę z osobą zgłaszającą wniosek oraz zbierają informacje w środowisku na temat osoby uzależnionej.
Po zgromadzeniu informacji Komisja wzywa osobę, której dotyczy wniosek na rozmowę motywacyjną,
Jeżeli wszystkie źródła potwierdzają występowanie problemu alkoholowego, a osoba nie wyrazi chęci dobrowolnego podjęcia leczenia, sprawa kierowana jest do Sądu Rejonowego
Sąd po przebadaniu osoby uzależnionej przez biegłych sądowych rozpatruje wniosek, wydając postanowienie w przedmiocie uzależnienia.

Kogo można zgłosić?

Zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawione postępowanie dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu:
• powodują rozkład życia rodzinnego;
• demoralizację małoletnich;
• uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
• systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzgowie podejmuje wobec osób nadużywających alkohol (zgodnie z wyżej wymienionymi przesłankami art. 24) działania mające na celu zobowiązanie do leczenia odwykowego na wniosek każdego zgłaszającego. Przed złożeniem wniosku można się skontaktować telefonicznie lub osobiście z terapeutą w Punkcie konsultacyjnym lub z członkami Komisji ds. RPA.
Zgłoszenie składamy w Urzędzie Miejskim w Rzgowie lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie.  Zgłaszający winien podać swoje personalia oraz podpisać wniosek, może jednak żądać pełnej ochrony swoich danych osobowych. Po złożeniu wniosku osoba nadużywająca alkoholu otrzyma od Pełnomocnika ds. uzależnień wezwanie na rozmowę motywacyjną w Urzędzie Miejskim w Rzgowie (po godzinach pracy urzędu). W przypadku dwukrotnego niestawienia się na wezwanie Gminnej Komisji sprawa zostanie przekazana do biegłych sądowych w celu wydania opinii w zakresie uzależnienia i stosownie do tej opinii  - skierowana do Sądu Rejonowego celem wydania stosownego postanowienia.

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich Bliskich ma problem z alkoholem lub narkotykami – Przyjdź do Punktu Konsultacyjnego. Masz zapewnioną dyskrecję i anonimowa pomoc.

Pamiętaj! Nie jesteś sam

 

Bezpłatny punkt konsultacyjny i wsparcie psychologiczne dla mieszkańców gminy Rzgów.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rzgowie ul. Literacka 2c


psycholog - Dorota Walas
czwartek 16:00 - 18:30
tel. 510 630 739


specjalista terapii uzależnień - Dorota Strąkowska
poniedziałek 16:30 - 18:30
tel. 724 344 449

Załączniki artykułu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=