Rolnictwo

Powierzchnia gminy Rzgów wynosi 6 632 ha, z czego 74,7% to obszary wiejskie a 25,3% to teren miasta. 56,4% powierzchni gminy zajmują grunty orne, natomiast tereny zabudowane i zurbanizowane obejmują 13,7% powierzchni. Istotnym elementem dla mieszkańców jest dostęp do terenów rekreacyjnych – grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione oraz grunty pod wodami obejmują w sumie 8,7% powierzchni gminy.

Udział powierzchni użytków rolnych w powierzchni gminy ogółem wynosił ok. 80,7%, z czego 64,0% stanowiły grunty orne a 16,7% użytki zielone. Największy udział powierzchni użytków rolnych w powierzchni danego sołectwa występował w Grodzisku – Konstantynie (93,6%), Hucie Wiskickiej – Tadzinie (93,3%) oraz Bronisinie Dworskim (92,8%), a najmniejszy w Starowej Górze (53,8%). Dla mieszkańców gminy szczególnie istotny jest dostęp do terenów zielonych. Największy udział powierzchni użytków zielonych występował w Czyżeminku (27,4%), a najmniejszy w Starowej Górze (1,4%) oraz Romanowie (5,3%).

Powierzchnia obszarów leśnych w gminie Rzgów nie jest szczególnie duża – zajmują one ok. 4,4% powierzchni całej JST. Niska lesistość związana jest m. in. z powstaniem drogi ekspresowej S-8, podczas budowy której wycięto 13,5 hektara lasów. Lasy należące do Skarbu Państwa zajmują zaledwie 26 ha, ok. 5 ha stanowi mienie gminne, a pozostałe lasy są własnością prywatną. Mimo to, na podstawie obowiązującego prawa miejscowego, część powierzchni leśnych została przeznaczona na cele nieleśne.

Gmina stanowi 13,27 proc.  powierzchni powiatu łódzkiego wschodniego.

 

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=