Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Dyrektor: Beata Jasiukiewicz
Dane kontaktowe jednostki:
Rzgów, ul. Stawowa 11, 95-030 Rzgów

tel.: (42) 214 11 91

fax: (42) 214 11 91

e-mail: biuro@gzwik.pl

skrytka ESP: /GZWiK_Rzgow/SkrytkaESP

adres podmiotowej strony BIP link
Godziny pracy biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

Zgłaszanie awarii na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych całodobowo:

tel. (42) 214 11 91, kom. 517 310 630

Przedmiotem działania Zakładu jest wykonywanie zadań, w zakresie:

1) zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminy, a w szczególności wydobycie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody;

2) odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków;

3) prowadzenie kontroli i jakości oczyszczonych ścieków;

4) eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczania ścieków;

5) prowadzenie pogotowia wodociągowo- kanalizacyjnego (w zakresie ujęć wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków – będących w eksploatacji Zakładu).

Od wody źródlanej po próchniczą glebę

Około 89 proc. mieszkańców gminy Rzgów jest podłączonych do wodociągu. W gminie znajduje się 6 ujęć wody w: Rzgowie, Kalinie, Romanowie, Gospodarzu, Grodzisku  i Czyżeminku.
Mieszkańcy Starowej Góry, a także z części Starej Gadki korzystają z wodociągu łódzkiego. W razie awarii, łódzka woda jest dostarczana do: Rzgowa, Grodziska, Huty Wiskickiej, Bronisina i Konstantyny.


Na zdj. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Rzgowie

Ścieki komunalne są odbierane przez oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną w Rzgowie. Pierwszy taki obiekt pracował w latach 1992-1999 i miał przepustowość 500 metrów sześciennych na dobę. Pod koniec 1999 r. powstała oczyszczalnia, przyjmująca 1 500 m sześc./dobę. W 2019 roku miała miejsce ostatnia największa rozbudowa oczyszczalni ścieków. Wybudowano drugi, bliżniaczy ciąg oczyszczania, aby podwoić przepustowość oczyszczalni. Wybudowano budynek technologiczny, stację zlewczą, komory osadu czynnego, osadnik wtórny, przepompownię osadów ściekowych, budynek prasy i pompy ciepła oraz słonecznej suszarni słonecznej, place manewrowe,  agregat prądotwórczy.

Ciekawostka

Osady ściekowe są suszone w suszarni solarnej. Jest to budynek o konstrukcji szkieletowej ze stali ocynkowanej powleczony na ścianach dachu płytami poliwęglanu komorowego. Budynek zaopatrzony jest na całej powierzchni w instalację ogrzewania podłogowego. Ciepło dostarczone jest przy pomocy kolektorów z rur preizolowanych i systemu rozdzielaczy z budynku pasy i pompy ciepła. Źródłem ciepła dla podgrzewu posadzki jest pompa ciepła typu „woda-woda”  o mocy 120 kW . Dolne źródło pompy ciepła jest umieszczone w nowo wybudowanej komorze reaktora pierwotnego, wykonane z rur PEHD. Całość instalacji dolnego źródła i ogrzewania podłogowego jest zalana płynem niezamarzającym. Produktem końcowym oczyszczania ścieków jest granulat, który wykorzystywany jest rolniczo. Jak wykazały badania, osady ściekowe w porównaniu z obornikiem - zawierają 2 razy więcej azotu, 5 razy więcej fosforu, 10 razy więcej wapnia i 3 razy więcej magnezu. Nawóz uzyskany z oczyszczalni sprzyja powstawaniu próchnicy w glebie.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=