Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 5 marca 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs: Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20 – Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działan

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 5 marca 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:
Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20 – Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działania VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=