Informacja o złożeniu zestawienia i sprawozdania końcowego z realizacji Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022

.
Informacja
o złożeniu zestawienia i sprawozdania końcowego z realizacji Programu
"Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie informuje, iż Gmina Rzgów:
1) w dniu 12.01.2023 r. złożyła zestawienie z realizacji Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022, (stanowiące załącznik nr 4 do Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022),
2) w dniu 20.01.2023 r. złożyła sprawozdanie końcowe, obejmujące rozliczenie środków Funduszu w zakresie rzeczowym i finansowych, z realizacji Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022 (stanowiące załącznik nr 5 do Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022).
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym. W roku 2022 z pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022, skorzystało 10 rodzin, w tym 4 rodziny z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 6 rodzin z dorosłymi osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
         W ww. okresie osoby niepełnosprawne skorzystały łącznie z 2.160 godzin opieki wytchnieniowej, w tym 4 dzieci niepełnosprawnych z 960 godzin, zaś 6 osób dorosłych z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności z 1.200 godzin.
Preferowaną formą pomocy wskazywaną przez opiekunów osób i dzieci niepełnosprawnych był pobyt dzienny w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
          Koszt realizacji programu Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 w Gminie Rzgów, wyniósł 79.250,21 zł i został w całości pokryty ze środków z programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022, natomiast koszt obsługi ww. Programu wyniósł 0,00 zł
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=