Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi na rok 2017"

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

Przedmiot konsultacji:

                Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. z 2016 r. poz. 1579), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, zm. z 2016 r. poz. 395) oraz Uchwały Nr XXVI/178/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowaniaz radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r., poz. 4054)Burmistrz Rzgowa Zarządzeniem Nr 178 /2016 z dnia 2 listopada 2016 r. ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”, stanowił załącznik Nr 1 do zarządzenia.

               Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” stanowił załącznik Nr 2 do zarządzenia.

W celu składania uwag i opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” Burmistrz Rzgowa określił pisemny formularz konsultacji, którego wzór stanowił załącznik Nr 3 do zarządzenia.

 

Termin, forma konsultacji:

Konsultacje odbyły się w okresie od 2 listopada 2016 r. do 9 listopada 2016 r. w formie pisemnej składania uwag i opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” z wykorzystaniem formularza konsultacji.

 

Formularz konsultacji można było pobrać:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie w zakładce ”Organizacje pozarządowe”

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.rzgow.pl w zakładce „NGO – Organizacje pozarządowe” -      „Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi”- „Konsultacje”

- i bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95 – 030 Rzgów (pokój 34).

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017" zostało zamieszczone:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie w zakładce ”Organizacje pozarządowe”

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.rzgow.pl w zakładce „NGO – Organizacje pozarządowe” -      „Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi”- „Konsultacje”

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95 – 030 Rzgów.

 

Wypełniony formularz konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017" należało przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada 2016 r. :

1) drogą korespondencją na adres: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów,

2) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rzgow.pl,

3) osobiście do Urzędu Miejskiego w Rzgowie pod wskazany adres, w godzinach pracy Urzędu.

 

W wymaganym terminie formularz konsultacji został wypełniony i dostarczony do Urzędu Miejskiego w Rzgowie przez cztery podmioty: organizacje pozarządowe i podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wyniki konsultacji przedstawiają się następująco:

1. Ośrodek Dziennego Pobytu Dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek nie wniósł uwag, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

 

2. Gminny Ludowy Klub Sportowy „ZAWISZA” wniósł następującą uwagę (opinię) do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”: „zważywszy na zwiększenie liczby drużyn w rozdziale IV, pkt 2, należy zwiększyć kwotę na realizację wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.

Stanowisko Burmistrza Rzgowa:

W ramach środków planowanych na realizację„Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” przewiduje się zwiększenie kwoty na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej określonego w Rozdziale IV ust. 2 pkt 2 lit. a wyżej wymienionego Programu w stosunku do roku 2016.

 

3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” nie wniósł uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

 

4. Stowarzyszenie Sportowo - Rekreacyjne „MKS RZGÓW” nie wniosło uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

 

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy i mają charakter opiniodawczy.

Konsultacje uważa się za ważne.

                                                                                                                                                 Burmistrz Rzgowa

                                                                                                                                               /-/ Mateusz Kamiński       

                                                                             

Rzgów, dnia 15 listopada 2016 r.

 

 

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=