Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich oraz świetlic wiejskich w budynkach remiz strażackich stanowiących własność Gminy Rzgów

Burmistrz Rzgowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich oraz świetlic wiejskich w budynkach remiz strażackich stanowiących własność Gminy Rzgów.
Burmistrz Rzgowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzgów, do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich oraz świetlic wiejskich w budynkach remiz strażackich stanowiących własność Gminy Rzgów.

Konsultacje odbędą w okresie od 16 listopada 2016 r. do 23 listopada 2016 r. w formie pisemnej składania uwag i opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich oraz świetlic wiejskich w budynkach remiz strażackich stanowiących własność Gminy Rzgów z wykorzystaniem formularza konsultacji.

Formularz konsultacji można pobrać:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie w zakładce ”Organizacje pozarządowe”

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.rzgow.pl w zakładce „NGO – Organizacje pozarządowe” - „Informacje”

- w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95 – 030 Rzgów, pokój 3.

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich oraz świetlic wiejskich w budynkach remiz strażackich stanowiących własność Gminy Rzgów zamieszcza się:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie w zakładce ”Organizacje pozarządowe”

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.rzgow.pl w zakładce „NGO – Organizacje pozarządowe” - „Informacje”

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95 – 030 Rzgów.

 

 

Wypełniony formularz konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich oraz świetlic wiejskich w budynkach remiz strażackich stanowiących własność Gminy Rzgów należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 23 listopada 2016 r. :

1) drogą korespondencją (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Rzgowie) na adres:

Urząd Miejski w Rzgowie,

Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów,

2) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rzgow.pl ,

3) osobiście do Urzędu Miejskiego w Rzgowie (pod wskazany adres) p. 21, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7 -15, wtorek w godz. 9 – 17).

 

Uwagi i opinie złożone po upływie 23 listopada 2016 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy i mają charakter opiniodawczy.

  Rzgów, dnia 16 listopada 2016 r.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=